Viết chương trình C++ để hiển thị số phức bởi sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử một ngôi trong C++.

Bài tập

Viết chương trình C++ để hiển thị số phức bởi sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử một ngôi trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Sau đây là các bước mình liệt kê để bạn dễ theo dõi:
 • Bước 1: Khai báo lớp sophuc, các biến và hàm thành viên của nó.
 • Bước 2: Sử dụng hàm getvalue() để lấy hai số
 • Bước 3: Định nghĩa hàm operator++() để tăng các giá trị.
 • Bước 4: Định nghĩa hàm operator--() để giảm các giá trị.
 • Bước 5: Định nghĩa hàm operator-() để trừ hai số phức
 • Bước 6: Định nghĩa hàm display
 • Bước 7: Khai báo đối tượng của lớp
 • Bước 8: Gọi hàm getvalue
 • Bước 9: Gọi hàm operator++() và sau đó gọi hàm display.
 • Bước 10: Gọi hàm operator--() và sau đó gọi hàm display
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std; 
class sophuc
{
   int a,b,c;
  public:
    sophuc(){}
    void getvalue()
    {
         cout<<"Nhap hai he so:";
         cin>>a>>b;
    }
       
  
 
 void operator++()
   {
         ++a;
         ++b;
    }
       
    void operator--()
    {
         --a;
         --b;
    }
       
    void display()
    {
         cout<<a<<"+\t"<<b<<"i"<<endl;
     }
}; 
int main()
{
   
   sophuc obj;
   obj.getvalue();
   ++obj;
   cout<<"So phuc tang la \n";
   obj.display();
   obj.getvalue();
   --obj;
   cout<<"So phuc giam la \n";
   obj.display();
   return 0;
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ