Viết chương trình C++ để hiển thị số phức bởi sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử một ngôi trong C++.

Bài tập

Viết chương trình C++ để hiển thị số phức bởi sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử một ngôi trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Sau đây là các bước mình liệt kê để bạn dễ theo dõi:
 • Bước 1: Khai báo lớp sophuc, các biến và hàm thành viên của nó.
 • Bước 2: Sử dụng hàm getvalue() để lấy hai số
 • Bước 3: Định nghĩa hàm operator++() để tăng các giá trị.
 • Bước 4: Định nghĩa hàm operator--() để giảm các giá trị.
 • Bước 5: Định nghĩa hàm operator-() để trừ hai số phức
 • Bước 6: Định nghĩa hàm display
 • Bước 7: Khai báo đối tượng của lớp
 • Bước 8: Gọi hàm getvalue
 • Bước 9: Gọi hàm operator++() và sau đó gọi hàm display.
 • Bước 10: Gọi hàm operator--() và sau đó gọi hàm display
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std; 
class sophuc
{
   int a,b,c;
  public:
    sophuc(){}
    void getvalue()
    {
         cout<<"Nhap hai he so:";
         cin>>a>>b;
    }
       
  
 
 void operator++()
   {
         ++a;
         ++b;
    }
       
    void operator--()
    {
         --a;
         --b;
    }
       
    void display()
    {
         cout<<a<<"+\t"<<b<<"i"<<endl;
     }
}; 
int main()
{
   
   sophuc obj;
   obj.getvalue();
   ++obj;
   cout<<"So phuc tang la \n";
   obj.display();
   obj.getvalue();
   --obj;
   cout<<"So phuc giam la \n";
   obj.display();
   return 0;
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN