[Tự học lập trình C/C++] Tính giá trị của biểu thức.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập hai số nguyên x, y, sau đó tính: p=x*y, s=x+y, q=s2+p(s-x)*(p+y) và in kết quả.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float x; 
  float y; 
  float p; 
  float s; 
  float q; 
  cout<<"Nhap gia tri x:"; 
  cin>>x; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Nhap gia tri y:"; 
  cin>>y; 
  cout<<"\n"; 
  p=x*y; 
  s=x+y; 
  q=s*s+p*(s-x)*(p+y); 
  cout<<"Gia tri bieu thuc:"<<q; 
  cout<<"\n"; 
  
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
Download code tính giá trị biểu thức miễn phí

Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN