[Tự học lập trình C/C++] Tính giá trị của biểu thức.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập hai số nguyên x, y, sau đó tính: p=x*y, s=x+y, q=s2+p(s-x)*(p+y) và in kết quả.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float x; 
  float y; 
  float p; 
  float s; 
  float q; 
  cout<<"Nhap gia tri x:"; 
  cin>>x; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Nhap gia tri y:"; 
  cin>>y; 
  cout<<"\n"; 
  p=x*y; 
  s=x+y; 
  q=s*s+p*(s-x)*(p+y); 
  cout<<"Gia tri bieu thuc:"<<q; 
  cout<<"\n"; 
  
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
Download code tính giá trị biểu thức miễn phí

Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ