[Tu hoc lap trinh C/C++]Viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10

Bài tập

Giả sử bạn là một nhân viên chịu trách nhiệm nhập tên danh sách báo danh của các học sinh đến độ tuổi vào lớp 10. Bạn cần viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh IF-ELSE và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int tuoi;
cout << "Nhap tuoi hoc sinh : " << endl;
cin>>tuoi;
if(tuoi==16)
{
cout << "Tuoi cua hoc sinh la " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Hoc sinh du tuoi vao lop 10 !" << endl;
}
else
{
cout << "Tuoi cua hoc sinh la " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Hoc sinh khong du tuoi vao lop 10 !" << endl;
}
return 0;
}
Quay lai>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ