[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để nói cho người dùng biết số đó là lớn hay nhỏ hơn 100.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để nói cho người dùng biết số đó là lớn hay nhỏ hơn 100.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF-ELSE cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main(){
int x;
cout << "Nhap mot so nguyen : " << endl;
cin>>x;
if(x>100)
{
cout << x << " la lon hon 100." << endl;
}
else
{
cout << x << " la nho hon 100." << endl;
}
return 0;
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ