[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

Bài tập

Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF-ELSE cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip>   
using namespace std;   
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   int a,b,c,max;
   cin>>a>>b>>c;
   max=a; //Gia su gia tri dau tien la lon nhat
   if(max<b) max=b; // So sanh max voi b va cap nhat gia tri lon nhat nay
   if(max<c) max=c; //So sanh max voi c va cap nhat gia tri lon nhat nay
   cout<<"Gia tri lon nhat cua ba so la: "<<max; //Ket qua 
   return 0; 
}
Chương trình viết bằng ngôn ngữ C sẽ như sau:


Quay lai>>>

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ