[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh

Bài tập

Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh. Chương trình nhập 3 điểm là điểm bài kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và xác định học lực dựa trên nguyên tắc:
Điểm trung bình >= 9.0 là hạng A.
Điểm trung bình >=7.0 và < 9.0 là hạng B
Điểm trung bình >=5.0 và < 7.0 là hạng C
Điểm trung bình <5.0 là hạng F

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip>  
using namespace std;  
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float x; 
  float y; 
  float z; 
  float trungbinh; 
  cout<<"Nhap ba diem (diem kiem tra, diem giua ky va diem cuoi ky) tuong ung la:"; 
  cin>>x>>y>>z; 
  trungbinh=(x+y+z)/3;     
  if(trungbinh>=9.0)cout<<"Hang A"; 
  else if((trungbinh>=7.0) && (trungbinh<90)) cout<<"Hang B"; 
  else if((trungbinh>=5.0) && (trungbinh<70))cout<<"Hang C"; 
  else if(trungbinh<5.0) cout<<"Hang F"; 
  else cout<<"Khong hop le";  
  cout<<"\n";  
  return 0; 
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ