[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.

Bài tập

Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0. Theo các nguyên tắc:
Nếu a và b cùng bằng 0 thì phương trình vô nghiệm.
Nếu a=0 thì phương trình có một nghiệm là (-c/b).
Nếu b2-4ac là âm, thì phương trình vô nghiệm.
Nếu không, phương trình có hai nghiệm.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

float a,b,c,d,x1,x2;
cout << "Nhap ba he so a, b, c tuong ung la: " << endl;
cin>>a>>b>>c;
if(!a){
if(!b)
cout << "Ca a va b khong the cung bang 0 trong phuong trinh ax^2 + bx + c = 0" << "\n";
else
{
d=-c/b;
cout << "Phuong trinh co nghiem duy nhat : " << d << endl;
}
}
else
{
d=b*b-4*a*c;
if(d>0)
x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
cout << "Nghiem thu nhat x1 = " << x1 << endl;
cout << "Nghiem thu hai x2 = " << x2 << endl;
}

return 0;
}
Quay lai>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ