[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để tính hoa hồng đại lý bạn sẽ nhận được tùy theo mức doanh số bán hàng.

Bài tập

Cửa hàng của bạn nhận gửi bán sản phẩm cho một công ty khác và sau mỗi tháng bạn cần tính toán số tiền hoa hồng bạn nhận được. Với mức hoa hồng theo doanh số bán hàng như sau:
5% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu.
10% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 300 triệu.
20 % nếu tổng doanh số là lớn hơn 300 triệu.
Dựa vào dữ liệu trên, bạn viết chương trình C++ để tính hoa hồng đại lý bạn sẽ nhận được.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int doanhso;
float hoahong;
cout << "Nhap gia tri tong doanh so ban hang : " << endl;
cin>>doanhso;
if(doanhso<=100)
{
hoahong=doanhso*5/100;
cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
}
else if(doanhso<=300)
{
hoahong=doanhso*10/100;
cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
}
else if(doanhso>300)
{
hoahong=doanhso*20/100;
cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
}
return 0;
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ