[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:
Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên.
400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
200 đồng cho bất kỳ mỗi phút nào sau 200 phút đầu tiên.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
long int sophut,phi=0;
float tong;
const int phicodinh=25;
cout << "Nhap so phut da su dung : ";
cin>>sophut;
if(sophut>200)
phi=(sophut-200)*200+150*400+50*600;
else if(sophut>50)
phi=(sophut-50)*400+50*600;
else
phi=sophut*600;
tong=0.01*phi+phicodinh;
cout << "Ban da goi " << sophut << " phut." << endl;
cout << "So tien phai nop cua ban la " << tong;

return 0;
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ