[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng

Bài tập

Giả sử bạn là kế toán cho một công ty. Bạn cần viết một chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được). Với các thông số sau (mình chỉ đưa ra các con số này cho dễ tính toán):
30% thuế thu nhập nếu lương là 15 triệu
20% thuế thu nhập nếu lương từ 7 đến 15 triệu
10% thuế thu nhập nếu lương dưới 7 triệu

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{

int thuesuat;
float luong,sothue,luongrong=0;
cout << "Nhap so tien luong : ";
cin>>luong;
if(luong>15)
{
sothue=luong*30/100;
thuesuat=30;
}
else if(luong>=7)
{
sothue=luong*20/100;
thuesuat=20;
}
else
{
sothue=luong*10/100;
thuesuat=10;
}
luongrong=luong-sothue;
cout << "Luong = " << luong << endl;
cout << "Thue thu nhap voi muc thue suat " << thuesuat << "% = " << sothue << endl;
cout << "So tien luong ban nhan la = " << luongrong << endl;
return 0;
}


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ