[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để nhập nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ 1-15 , sau đó in kết quả ra màn hình.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ 1-15 , sau đó in kết quả ra màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng vòng lặp xác định số lần lặp FOR để tìm bội số của số đó với các số từ 1-15, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

int x;
cout << "Nhap mot so nguyen : ";
cin>>x;
cout << "Boi so cua no voi " << x << " so dau tien la : ";
for(int y=1;y<16;y++)
cout << "\n" << x << "x" << y << "=" << x*y;

return 0;
}
Dưới đây là video trình bày cách viết chương trình c/c++ nhập vào một số nguyên dương, tình 5 bội số đầu tiên của số đó.

Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ