[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để nhập một câu, đếm số từ và ký tự trong câu đó, và in kết quả ra màn hình.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một câu, đếm số từ và ký tự trong câu đó, và in kết quả ra màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng vòng lặp không xác định trước số lần lặp WHILE để đếm số từ và ký tự trong câu, sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

int demkytu=0;
int demtu=1;
cout << "Ban nhap mot cau gom cac chu thuong: " << endl;
char ch='a';
while(ch!='\r')
{
ch=getche();
if(ch==' ')
demtu++;
else
demkytu++;
}
cout << "\n So tu trong cau la = " << demtu << endl;
cout << "\nSo ky tu trong cau la = " << demkytu-1 << endl;
return 0;
}

Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN