[Tự học lập trình C/C++] Bài tập vòng lặp không xác định số lần lặp

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và in kết quả ra màn hình dưới dạng số đảo ngược (về thứ tự) của số nguyên vừa nhập đó.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng vòng lặp không xác định số lần lặp DO-WHILE để đảo ngược số nguyên vừa nhập, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int so1,so2,sodaonguoc=0;
cout << "Nhap mot so nguyen : " << endl;
cin>>so1;
so2=so1;
do
{
sodaonguoc=sodaonguoc*10;
int digit=so1%10;
sodaonguoc+=digit;
so1/=10;
}
while(so1);
cout << "So nguyen ban da nhap la " << so2 << "." << endl;
cout << "So nguyen dao nguoc la " << sodaonguoc << "." << endl;
return 0;
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ