[Tự học lập trình C/C++] Vòng lặp FOR lồng nhau

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên x và tính giá trị của x - 1/3!x3 + 1/5!x5 - 1/7!x5+ 1/9!x9.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng khái niệm vòng lặp FOR lồng nhau (ở đây mình dùng hai vòng FOR lồng nhau), sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
float giaithua=1;
float num,tong,term,bieuthuc;
int i,n=20,index,j=1;
cout << "Nhap mot so : \n";
cin>>num;
tong=num;
bieuthuc=num;
for(i=2,index=3;i<=n;i++,index+=2)
{
for(j=1,giaithua=1;j<=index;j++)
giaithua*=j;
tong=tong*pow((double)(-1),(double)(2*i-1))*num*num;
term=tong/giaithua;
bieuthuc+=term;
}
cout << "Gia tri cua bieu thuc = " << bieuthuc << endl;
return 0;
}
Còn dưới đây là video sử dụng ngôn ngữ C


Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN