[Tự học lập trình C/C++] Vòng lặp FOR lồng nhau

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên x và tính giá trị của x - 1/3!x3 + 1/5!x5 - 1/7!x5+ 1/9!x9.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng khái niệm vòng lặp FOR lồng nhau (ở đây mình dùng hai vòng FOR lồng nhau), sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
float giaithua=1;
float num,tong,term,bieuthuc;
int i,n=20,index,j=1;
cout << "Nhap mot so : \n";
cin>>num;
tong=num;
bieuthuc=num;
for(i=2,index=3;i<=n;i++,index+=2)
{
for(j=1,giaithua=1;j<=index;j++)
giaithua*=j;
tong=tong*pow((double)(-1),(double)(2*i-1))*num*num;
term=tong/giaithua;
bieuthuc+=term;
}
cout << "Gia tri cua bieu thuc = " << bieuthuc << endl;
return 0;
}
Còn dưới đây là video sử dụng ngôn ngữ C


Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ