[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để tìm số nguyên tố bởi sử dụng vòng lặp FOR.

Bài tập

Viết chương trình C++ để tìm số nguyên tố bởi sử dụng vòng lặp FOR.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
   
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>  // khai bao math.h cho ham sqrt

using namespace std;

int main()
{

   // Khai bao bien
   int n;
   // Lay gia tri dau vao
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;
   cout<<"Danh sach cac so nguyen to la "<<n<<endl;
   //vong lap for de tim so nguyen to

   for (int i=2; i<n; i++)
    for (int j=2; j*j<=i; j++)
    {
      if (i % j == 0)
        break;
      else if (j+1 > sqrt(i)) {
        cout << i << endl;
      }
    } 
  
   return 0;
 }

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ