[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để tìm số nguyên tố bởi sử dụng vòng lặp FOR.

Bài tập

Viết chương trình C++ để tìm số nguyên tố bởi sử dụng vòng lặp FOR.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
   
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>  // khai bao math.h cho ham sqrt

using namespace std;

int main()
{

   // Khai bao bien
   int n;
   // Lay gia tri dau vao
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;
   cout<<"Danh sach cac so nguyen to la "<<n<<endl;
   //vong lap for de tim so nguyen to

   for (int i=2; i<n; i++)
    for (int j=2; j*j<=i; j++)
    {
      if (i % j == 0)
        break;
      else if (j+1 > sqrt(i)) {
        cout << i << endl;
      }
    } 
  
   return 0;
 }

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN