[Tự học lập trình C/C++] Tính giai thừa bằng vòng lặp xác định trước

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng vòng lặp xác định trước số lần lặp FOR trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.


#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

int main()
{
   // Khai bao bien
   int x, n, fact = 1;

   // Nhap gia tri dau vao
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;

   //Vong lap for
   for (int x = 1; x <= n; x++)
   {
     fact = fact * x;
   }
   cout<<n<<" Gia tri cua giai thua la "<<fact;   
   return 0;
 }
Dưới đây là video tính giai thừa của một số nguyên dương n bằng C trên môi trường C.

Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN