[Tự học lập trình C/C++] Tính giai thừa bằng vòng lặp xác định trước

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng vòng lặp xác định trước số lần lặp FOR trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.


#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

int main()
{
   // Khai bao bien
   int x, n, fact = 1;

   // Nhap gia tri dau vao
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;

   //Vong lap for
   for (int x = 1; x <= n; x++)
   {
     fact = fact * x;
   }
   cout<<n<<" Gia tri cua giai thua la "<<fact;   
   return 0;
 }
Dưới đây là video tính giai thừa của một số nguyên dương n bằng C trên môi trường C.

Quay lại>>>

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ