[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để (a) hiển thị dãy Fibonacci bất kỳ; (b) để tính chuỗi Fibonacci

Bài tập 1

Viết chương trình C++ hiển thị dãy Fibonacci bất kỳ.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng vòng lặp FOR như sau:


#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

int main()
{

   // Khai bao bien
   int counter, n;
   long last=1,next=0,sum;
   // Nhap gia tri
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;

   //Tinh chuoi Fibonacci 
   while(next<n/2)
   {
   cout<<last <<" ";
   sum=next+last;
   next=last;
   last=sum;
   }

  
   return 0;
 }

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ