[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo mẫu có qui tắc đã cho.

Bài tập

Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo mẫu có qui tắc sau:
*******
******
*****
****
***
**
*

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng vòng lặp FOR để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
  
using namespace std; 
  
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int i=7; 
 int j=7; 
  
 for(i=1;i<=7;i++){ 
  for(j=7-i;j>=1;--j)cout<<"*"; 
  cout<<"\n"; 
} 
   
   cout<<"\n"; 
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ