[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số đó là số âm.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số đó là số âm.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng vòng lặp không xác định trước DO...WHILE để xử lý vấn đề.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int x; 
do{ 
      cout<<"Nhap mot so:";cin>>x; 
      cout<<"\n"; 
   }while(x>0);  
 
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ