[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số đó là số âm.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số đó là số âm.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng vòng lặp không xác định trước DO...WHILE để xử lý vấn đề.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int x; 
do{ 
      cout<<"Nhap mot so:";cin>>x; 
      cout<<"\n"; 
   }while(x>0);  
 
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN