[Hệ quản trị cơ sở dữ liệu] Cập nhật cơ sở dữ liệu mẫu SQL Server.

Giới thiệu

Mẫu Microsoft® SQL Server™ 2000  bao gồm các 2 mẫu dữ liệu có thể sử dụng theo 2 cách sau:
-            Phiên bản mới bao gồm: (Instpubs.sql: mẫu dữ liệu pubs  và           Instnwnd.sql: mẫu dữ liệu Northwind).
-            Cài đặt file: Pubs.mdfpubs_log.ldf  là file dữ liệu và file log của pubs, Northwind.mdfnorthwind.ldf là 2 file dữ liệu và log cho mẫu cơ sở dữ liệu Northwind
Tải 2 file scrips hoặc cơ sở dữ liệu về ở đâyInstpubs.sql và  Instnwnd.sql
Hoặc tải 2 mẫu hoặc cơ sở dữ liệu về ở  đâyNorthwind.mdf,  northwind.ldf  và Pubs.mdf ,pubs_log.ldf, sau khi tải xong đưa chúng vào cùng một thư mục làm việc. Vidu: D:/data/dulieusqlmau

Điều kiện tiên quyết

Người dùng muốn thêm thành công 2 dữ liệu mẫu này vào SQL Server phải có quyền sysadmin hoặc dbcreator. Vì chỉ có quyền này mới được tạo mới cơ sở dữ liệu.

Tải và giải nén file.

Có thể cài đặt hai cơ sở dữ liệu mẫu này bằng cách cài SQL2000SampleDb.msi. Sau khi cài đặt xong thì các sơ sở dưc liệu trên sẽ nằm trong thư mục trong máy tính mặc định là:
C:\SQL Server 2000 Sample Databases
Bạn có thể download file chương trình ở đây: SQL2000SampleDb.msi, sau khi download xong cài đặt bình thường.

Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu:

To install the sample databases
1.   Mở file script tạo mẫu cơ sở dữ liệu sau đó chạy file bằng cách nhấn F5.
2.   Để gán cho người dùng có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu đó thì pharp gán quyền truy cập đối tượng cơ sở dữ liệu này cho người dùng đó
Cảnh báo: Hai cơ sở dữ liệu này khi được thêm vào sẽ xóa hết tất cả những mẫu dữ liệu của nó trong các phiên bản trước đó.
Thêm dữ liệu mẫu:
Đưa cơ sở dữ liệu mẫu vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
1.   Mở SqL Server managerment
2.   Chuột phải Databases chọn All Tasks/Attach Database.
3.   Chọn C:\SQL Server 2000 Sample Databases\northwind.mdf hoặc
C:\SQL Server 2000 Sample Databases\pubs.mdf là  MDF file of database to attach.
4.   Click Verify để chắc chắn file MDF cần thêm vào.
5.   Chọn Northwind hoặc pubs trong Attach as.
6.   Bạn đã có hai cơ sở dữ liệu trên trong DBMS.
7.   Click OK.


>>Các thành phần cơ bản của SQL server
>> Kiến trúc của SQL server database

>>>Triển khai Database trong SQL Server

>>Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
>> Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
>> Thủ tục lưu trữ và trigger

>>> Quản trị hệ thống

>> Giới thiệu
>> Ngôn ngữ điều khiển
>> Sao lưu Dự phòng _ Backup
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ