[Hệ quản trị cơ sở dữ liệu] Kiến trúc mạng của SQL server

>> Kiến trúc mạng của SQL server

Mô hình chung SQL Server trên mạng SQL Server là hệ quản trị CSDL hoạt động trên mạng, có thể thực hiện trao đổi dữ liệu theo nhiều mô hình mạng khác nhau, nhiều giao thức và phương thức truyền tin khác nhau.
Mô hình mạng SQL- Server - tinhoccoban.net
Mô hình mạng SQL - Server
Trong sơ đồ hình 1.1 thể hiện ba kiểu kết nối ứng dụng đến SQL Server:
-       Kết nối trên Desktop: Có thể trên cùng máy tính với SQL Server hoặc kết nối
qua mạng nội bộ.
-       Kết nối qua mạng diện rộng: Thông qua đường truyền mạng xa kết nối đến
SQL Server.
-       Kết nối qua mạng Internet: Các ứng dụng kết nối thông qua máy chủ
Internet, dịch vụIIS thực hiện ứng dụng trên Internet (ASP, JSP,
ASP.net,…)
Mô hình Desktop.
Nếu xét trên một máy Desktop sơ đồ kết nối trao đổi dữ liệu được thể hiện như sau:
Sơ đồ kết nối cơ sở dữ liệu trên một Desktop - tinhoccoban.net
Sơ đồ kết nối cơ sở dữ liệu trên một Desktop 
Trên một Desktop có thể có nhiều ứng dụng, mỗi ứng dụng có thể thực hiện thao tác với nhiều CSDL.
Mô hình Client/Server.
Nếu xét theo mô hình client/server, ứng dụng trao đổi với SQL Server theo sơ đồ hình dưới. Như sơ đồ này nhận thấy SQL Server cho phép các ứng dụng kết nối theo các phương thức sau: OLE DB, ODBC, DB-Library, Embedded SQL, đây là các phương thức kết nối hữ ích cho những nhà phát triển ứng dụng.
Sơ đồ kết nối nhiều ứng dụng trên một máy tính với SQL Server - tinhoccoban.net
Sơ đồ kết nối nhiều ứng dụng trên một máy tính với SQL Server 

Trong sơ đồ hình dưới nữa cho thấy, SQL Server có thể thực hiện trao đổi dữ liệu với các ứng dụng theo nhiều giao thực truyền tin khác nhau (TCP/IP, NetBeUI, Names Pipes,…), các ứng dụng có thể sửdụng nhiều phương thức kết nối khác nhau(OLE
DB, ODBC, DB-Library).
Chi tiết kết nối nhiều ứng dụng tới SQL Server - tinhoccoban.net
Chi tiết kết nối nhiều ứng dụng tới SQL Server


>>Các thành phần cơ bản của SQL server
>> Kiến trúc của SQL server database

>>>Triển khai Database trong SQL Server

>>Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
>> Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
>> Thủ tục lưu trữ và trigger

>>> Quản trị hệ thống

>> Giới thiệu
>> Ngôn ngữ điều khiển
>> Sao lưu Dự phòng _ Backup

Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ