[Tự học lập trình C/C++] Hiển thị ma trận kích thước cho trước

Bài tập

Nhập và hiển thị một ma trận có kích thước là 5x5, trong đó: các phần tử trên đường chéo được điền giá trị 0, các phần tử của tam giác dưới đường chéo được điền các giá trị -1, và ở tam giác trên là được điền với các giá trị 1.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng mảng hai chiều có kích cỡ là 5x5.
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

  int main() 
  {  

   int matrix[5][5]; 
   int i,j; 
   for(i=0;i<5;i++) //gan cac gia tri cho ma tran
    for(j=0;j<5;j++){
      if(i==j) matrix[i][j]=0; //neu hang=cot=> thi dien 0 
      else if(i>j) matrix[i][j]=-1; //neu hang>cot=> thi dien -1
      else matrix[i][j]=1; //neu hang<cot=> thì dien 1
       }  
      
   for(i=0;i<5;i++){ //in mang
    for(j=0;j<5;j++) 
      cout<<matrix[i][j]<<"\t"; 
    cout<<"\n";  
    } 
   
   return 0;
   } 
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ