[Tự học lập trình C/C++] Hiển thị ma trận

Bài tập

Viết chương trình C++ để hiển thị một bảng các số như dưới đây:
12345
67910
1112131415
1617181920
2122232425

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng mảng hai chiều có kích cỡ là 5x5.
#include<iostream> 
#include<conio.h> 
using namespace std; 
int main() 
  { 
   
   int tArr[5][5]; 
   int i,j;
   for(i=0;i<5;i++) //gan cac gia tri cho mang hai chieu 
    for(j=0;j<=5;j++){ 
      if(i==0) tArr[i][j]=j+1; //dien vao hang dau tien 
      if(i>0 && j==0)
       tArr[i][j]=tArr[i-1][4]+1; //lay cac gia tri cua o cuoi cung trong hang truoc do
      else 
       tArr[i][j]=tArr[i][j-1]+1; //dien vao cac o ke tiep 
       }   
      
   for(i=0;i<5;i++){ //in mang ket qua
    for(j=0;j<5;j++) 
      cout<<tArr[i][j]<<"\t"; 
    cout<<endl;  
    } 
   
   return 0; 
 
  } 
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ