[Tự học lập trình C/C++] Tự tạo menu cho chương trình quản lý sinh viên đơn giản trong C/C++

Bài tập

Viết một chương trình C++ để hiển thị một menu cho phép người dùng lựa chọn hoặc quan sát tất cả bản ghi của sinh viên hoặc chỉ quan sát các bản ghi của một sinh viên cụ thể bởi lựa chọn id của sinh viên đó.
==========================================================
MENU
==========================================================
1. Quan sat tat ca ban ghi cua sinh vien
2. Quan sat mot ban ghi cua sinh vien boi ID
3. Hien thi diem thi cuoi ky cao nhat va thap nhat
Nhap lua chon cua ban (1-3): 1
|ID | Kiemtra1 | Kiemtra2 | Giuaky | Cuoiky
| ==================================================
|1232 | 10 | 23 | 45 | 56 |
|2343 | 45 | 43 | 24 | 78 |
|2343 | 34 | 45 | 45 | 45 |
|3423 | 67 | 6 | 65 | 56 |

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng các mảng hai chiều để lưu trữ các bản ghi liên quan tới sinh viên.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std; 
void showheading();
int hivalue(int stu[4][5]);
int lovalue(int stu[4][5]);
void displaymenu(){
cout<<"========================================================"<<"\n";
cout<<"             MENU                 "<<"\n";
cout<<"========================================================"<<"\n";
cout<<"   1. Quan sat tat ca ban ghi cua sinh vien"<<"\n";
cout<<"   2. Quan sat mot ban ghi cua sinh vien boi ID"<<"\n";
cout<<"   3. Hien thi diem thi cuoi ky cao nhat va thap nhat"<<"\n"; 
   }
void viewall(int stu[4][5]){
 int i,j;
//Hien thi tieu de
showheading();
 for(i=0;i<4;i++){
  for(j=0;j<5;j++) cout<<stu[i][j]<<"\t\t";
  cout<<"\n";
   }
}
void viewbyid(int stu[4][5]){
   int id,i,j;
   bool l=false;
   cout<<"Nhap ID cua sinh vien:";
   cin>>id;
   for(i=0;i<4;i++){
   if(stu[i][0]==id){
            showheading();l=true;
            for(j=0;j<5;j++)cout<<stu[i][j]<<"\t\t";}
    cout<<"\n";}
   if(l==false) cout<<"Xin loi, khong tim thay!\n";
  
   }
void showhl(int stu[4][5]){
   cout<<"Diem thi cao nhat la:"<<hivalue(stu);
   cout<<"\n";
   cout<<"Diem thi thap nhat la:"<<lovalue(stu);
   cout<<"\n";
  
   }
void showheading(){
cout<<"========================================================\n";
cout<<"ID   Kiemtra1   Kiemtra2   Giuaky   Cuoiky\n";
cout<<"========================================================\n";
   }
int hivalue(int stu[4][5]){
  int *max,i;
  max=&stu[0][4];
  for(i=0;i<4;i++)
   if(*max<stu[i][4])*max=stu[i][4];
  return(*max);
  
}
int lovalue(int stu[4][5]){
  int *min,i;
  min=&stu[0][4];
  for(i=0;i<4;i++)
   if(*min>stu[i][4])*min=stu[i][4];
  return(*min);
  
}
 
  
int main(int argc, char *argv[])
{
//xay dung mang hai chieu de luu tru ban ghi cua sinh vien
int stu[4][5]={{6001,7,7,8,9},{6002,6,8,5,8},{6003,5,6,6,7},{6004,8,9,8,9}};
 
//Hien thi menu
displaymenu();
int yourchoice;
char confirm;
do
{
cout<<"Nhap lua chon cua ban (1-3):";
cin>>yourchoice;
 
switch(yourchoice){
 case 1:viewall(stu);break;
 case 2:viewbyid(stu);break;
 case 3:showhl(stu);break;
 default:cout<<"Khong hop le";
          }
          
cout<<"Nhan y hoac Y de tiep tuc:";
    cin>>confirm;
}while(confirm=='y'||confirm=='Y'); 
 
 return 0;
} 
Download chương trình quản lý sinh viên có menu bằng C++ miễn phí

Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ