[Tự học lập trình C/C++] Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng.

Bài tập

Viết chương trình C++ nhập 10 giá trị nguyên, sau đó tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tìm giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất, sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, giảm dần và hiển thị kết quả.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng mảng arr[10] để nhập một mảng nguyên gồm 10 giá trị, sử dụng mảng mode[10][2] và các vòng lặp FOR và lệnh IF để xử lý các yêu cầu của đề bài. Sau đó in kết quả với lệnh count.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int arr[10]; 
 int mode[10][2]; 
  cout<<"Nhap 10 so nguyen\n"; 
 for(int l=0;l<10;l++) {
   cout<<"Gia tri "<<l<<" la :";cin>>arr[l]; 
} 
 //tim gia tri lon nhat va nho nhat 
 int i,j,temp; 
//sap xep mang de tim gia tri lon nhat va nho nhat 
 for(i=0;i<10;i++)
 for(j=9;j>i;j--)
   if(arr[j]<arr[j-1]) {
     int temp=arr[j]; 
     arr[j]=arr[j-1]; 
     arr[j-1]=temp;
}
         
 cout<<"Gia tri lon nhat="<<arr[9]<<"\nGia tri nho nhat="<<arr[0]; 
 cout<<"\n"; 
//khoi tao mang 2 chieu de sap xep tan suat va gia tri
 for(i=0;i<2;i++) 
  for(j=0;j<10;j++)mode[j][i]=0; 
   mode[0][0]=1;  
//tim tan suat 
 for(i=0;i<10;i++) 
 for(j=0;j<10;j++) 
  if(arr[i]==arr[j+1]) {++mode[i][0];mode[i][1]=arr[i];}  
//tim so lan suat hien nhieu nhat 
int max; 
int k=0; 
max=mode[0][0]; 
  for(j=0;j<10;j++) 
  if(max<mode[j][0]){max=mode[j][0];k=j;}   
//in ket qua 
 cout<<"Gia tri xuat hien nhieu nhat la:"<<mode[k][1]<<"\n"; 
 cout<<"Xuat hien "<<max<<" lan."; 
 cout<<"\n"; 
 
 return 0; 
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ