[Tự học lập trình C/C++] Viết một chương trình C++ để tính số tiền lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng.

Bài tập

Giả sử là một nhân viên ngân hàng chẳng hạn. Bạn muốn tính số tiền lãi mà ngân hàng bạn phải trả cho khách hàng với số tiền gửi ban đầu, lãi suất và thời gian gửi tiền đã cho. Viết chương trình C++ để xử lý tình huống trên.

Lời giải

Bạn theo dõi chương trình C++ khá thú vị dưới đây. Bạn khai báo các biến để nhập số tiền ban đầu, lãi suất và thời hạn. Sau đó, bạn sử dụng vòng lặp FOR. Trong chương trình C++ này, vòng FOR sẽ chạy 5 lần để in các thông tin và kết quả cần thiết. Bạn sử dụng lệnh count để in kết quả.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{

int x;
float tienlai,tiengui,laisuat,thoihan;
for(x=4;x>=0;x--)
{
cout << "Nhap tien gui ban dau, lai suat va thoi han : " << endl;
cin>>tiengui>>laisuat>>thoihan;
tienlai=(tiengui*laisuat*thoihan)/100;
cout << "Tien gui ban dau = " << tiengui << endl;
cout << "Lai suat = " << laisuat << "%" << endl;
cout << "Thoi han = " << thoihan << " nam" << endl;
cout << "So tien lai = " << tienlai << endl;
}
return 0;
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN