[Tự học lập trình C/C++] Nhập và hiển thị tam giác Pascal.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập và hiển thị tam giác Pascal. Với tam giác Pascal, hàng đầu tiên và thứ hai được thiết lập là 1. Bắt đầu từ hàng thứ ba trở đi, mỗi phần tử là tổng của phần tử ngay trên nó và phần tử bên trái của phần tử ngay trên đó.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng mảng hai chiều để hiển thị tam giác Pascal với kích cỡ bất kỳ.
#include<iostream> 
#include<conio.h> 
using namespace std; 
void tgPascal(int size); 
int main() 
  {
   int size; 
   cout<<"Nhap kich co cua tam giac Pascal:"; 
   cin>>size; 
   tgPascal(size); 
   
   return 0; 
 
  } 
  

  void tgPascal(int size){ 
     int PascalTr[size][size]; 
     int hang,cot; 
     //gan gia tri 0 cho moi phan tu mang 
     for(hang=0;hang<size;hang++) 
      for(cot=0;cot<size;cot++) PascalTr[hang][cot]=0; 
     //thiet lap gia tri hang thu nhat va thu hai la 1  
     PascalTr[0][0]=1; 
     PascalTr[1][0]=1; 
     PascalTr[1][1]=1; 
     
     for(hang=2;hang<size;hang++){ 
       PascalTr[hang][0]=1; 
       for(cot=1;cot<=hang;cot++){ 
            PascalTr[hang][cot]=PascalTr[hang-1][cot-1]+PascalTr[hang-1][cot]; 
                    } 
              } 
     //hien thi tam giac Pascal 
     for(hang=0;hang<size;hang++){ 
      for(cot=0;cot<=hang;cot++){        
          printf("%d\t",PascalTr[hang][cot]); 
          } 
      cout<<endl;  
      } 
     
     }
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ