[Tự học lập trình C/C++] Sắp xếp trong mảng một chiều.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập 10 số nguyên trong một mảng một chiều, sau đó sắp xếp và in mảng đó theo thứ tự tăng dần.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng kết hợp lệnh IF và lồng vòng lặp FOR để sắp xếp mảng, sau đó dùng một vòng FOR để in kết quả với lệnh count.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
void main()
{

int array[10],t;
for(int x=0;x<10;x++)
{
cout << "Nhap so nguyen thu " << x+1 << " : " << endl;
cin>>array[x];
}
for (intx=0;x<10;x++)
{
for(int y=0;y<9;y++)
{
if(array[y]>array[y+1])
{
t=array[y];
array[y]=array[y+1];
array[y+1]=t;
}
}
}
cout << "Thu tu tang dan cua mang la : ";
for (int x=0;x<10;x++)
cout << endl << array[x];
return 0;
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN