[Tự học lập trình C/C++] Tính tổng các phần tử trên đường chéo.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một ma trận vuông 4x4, tính tổng các phần tử trên đường chéo và sau đó in kết quả.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng kết hợp lệnh IF-ELSE và vòng lặp FOR để nhập dữ liệu và tính, sau đó in kết quả với lệnh count.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int x;
int A[4][4],sum=0; //doc ma tran.
cout << "Nhap cac phan tu cua ma tran : " << endl;
for(int y=0;y<4;y++)
for (int x=0;x<4;x++)
{
cout << "Phan tu " << x+1 << ", " << y+1 << " la : ";
cin>>A[x][y];
}
//Tinh tong duong cheo.
for(x=0;x<4;x++)
for(int y=0;y<4;y++)
{if(x==y)
sum+=A[x][y];
else if(y==4-(1+1));
sum+=A[x][y];
}
cout << "Tong cua mot trong hai duong cheo la : " << sum;
return 0;
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ