[Hệ quản trị cơ sở dữ liệu] Các cơ sở dữ liệu đặc biệt của hệ thống.

Ngay sau khi SQL Server mới được cài đặt xong, có 6 database tự động được cung cấp. Người ta
gọi những database này là các system database để phân biệt với các database do người dùng tự tạo
ra sau này (user database). Các system database bao gồm:
  Model database
  Master database
  Msdb database
  Tempdb database
  Pubs database
  Northwind database
A. Master database
Bao gồm tất cả các system table lưu trữ dữ liệu theo dõi việc cài đặt Server về mặt tổng thể cũng
như  theo dõi tất cả  các user database  được  tạo ra về  sau.  Cụ  thể  hơn, Master database có chứa
những system catalog lưu trữ thông tin liên quan đến:
  Khoảng trống đĩa (space disk).
  Cấp phát tập tin.
  Cài đặt để cấu hình toàn hệ thống.
  Tài khoản đăng nhập.
  Sự hiện hữu của các database khác.
  Sự hiện hữu của các SQL Server khác (trong các giao dịch phân tán).
Mỗi khi tạo một database mới, thay  đổi  cấu hình, tài khoản  đăng nhập,… tất cả  thông tin  đều
được cập nhật vào Master database.
B.Model database
Đóng vai trò như một khuôn mẫu (template). Mỗi lần người dùng tạo mới một user database thì
SQL Server sẽ  dùng Model database làm “khuôn mẫu” cho việc tạo mới user database.  Mỗi user
database lúc mới tạo sẽ  kế  thừa các thuộc tính và có cấu trúc giống như  Model database.  Nếu ta
muốn mỗi user database lúc mới tạo ra  đã  có sẵn một số  đặc  điểm nào đấy , ta có thể  thiết lập các
đặc  điểm đó  trên Model database. Các user database  được  tạo ra sau này sẽ  tự  động  được  kế  thừa
các đặc điểm đó.
C. Tempdb database
Là một database để lưu trữ dữ liệu tạm thời (tempotary). Nó được dùng để lưu trữ:
  Những dữ liệu tam thời (bảng tạm) do người dùng tạo ra
  Những kết quả trung gian phục vụ cho quá trình xử lý của nội bộ SQL Server: xử lý các câu
truy vấn (Query), sắp xếp (Sorting),…
Mặc định mỗi khi SQL Server được khởi động thì Tempdb database được tái tạo lại, mới hoàn toàn,
mọi dữ liệu (bảng tạm) do người dùng lưu trữ lên Tempdb database trước đó sẽ biến mất
D. Msdb Database
Là một database phục vụ  cho hoạt  động  SQL Server Agent service.  Nó  lưu trữ  thông tin liên
quan đến việc hoạch định tác vụ (Task Shedule) cho các hoạt động như: backup dữ liệu, tạo thứ bản
(replication),…
E. Pubs database và Northwind database
Đây là hai CSDL được  dùng làm thí dụ  mẫu trong SQL Server book và các tài liệu hướng  dẫn
về SQL Server.
Chú ý  
  Tuyệt  đối  không  được  tự  ý xóa hay can thiệp trực tiếp vào các cơ  sở  dữ  liệu Master và
Msdb. Việc này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Server.
  Không nên tự ý sửa đổi CSDL dữ liệu Model nếu không có lý do chính đáng.
  Các CSDL Northwind và Pubs có thể xóa được nhưng không nên làm thế vì chúng là những
ví dụ hay về CSDL rất nên tham khảo.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ