[Lập trình Windows] Viết ứng dụng nhiều Form

Ứng dụng nhiều form là 1 chương trình có sử dụng nhiều form, giữa các form có truyền giá trị cho nhau.
Ví dụ 1. Form 1 có mô tả như sau:


STT

Tên điều khiển

Kiểu điều khiển

Giá trị mặc định

1

label1

Label

FORM ĐẦU
TIÊN NHẬP DỮ LIỆU

2

label2

Label

Họ tên

3

txtHoVaTen

Texbox5

btnOK

Button

OK

6

btnKiemtra

Button

Kiểm tra
Form 1 được thiết kế như sau:
Form 1- tinhoccoban.net
Form1 được thiết kế
Form 2 chỉ gồm 1 textbox là txthovaten, được thiết kế như sau:
Form 2 - tinhoccoban.net

Viết code:
Trong phương thức khởi dựng mặc định của Form 2 ta sửa lại như sau:
------------------------------------------------------------------------
 string str;
        public Form2(TextBox txt)
        {
            InitializeComponent();
            str = txt.Text;
        }
-----------------------------------------------------------------------------
Viết code cho sự kiện load form cho Form2:
-------------------------------------------------------------------------------
  private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            txtHovaten.Text = str;
        }
-------------------------------------------------------------------------------
Khi người dùng click vào nút OK trên Form1 thì giá trị trong txtHovaten của form 1 sẽ được gán cho giá trị của txtHovaten của form 2.
------------------------------------------------------------------------------
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 f2 = new Form2(txtHoVaTen);
            f2.ShowDialog();
        }
------------------------------------------------------------------------------
Tham khảo: Giải bài toán cộng 2 số theo mô hình 3 lớp.
phần tiếp theo: Truyền chuỗi kết nối từ frmConnection sang form frmMain

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ