[Lập trình Windows] Viết ứng dụng nhiều Form

Ứng dụng nhiều form là 1 chương trình có sử dụng nhiều form, giữa các form có truyền giá trị cho nhau.
Ví dụ 1. Form 1 có mô tả như sau:


STT

Tên điều khiển

Kiểu điều khiển

Giá trị mặc định

1

label1

Label

FORM ĐẦU
TIÊN NHẬP DỮ LIỆU

2

label2

Label

Họ tên

3

txtHoVaTen

Texbox5

btnOK

Button

OK

6

btnKiemtra

Button

Kiểm tra
Form 1 được thiết kế như sau:
Form 1- tinhoccoban.net
Form1 được thiết kế
Form 2 chỉ gồm 1 textbox là txthovaten, được thiết kế như sau:
Form 2 - tinhoccoban.net

Viết code:
Trong phương thức khởi dựng mặc định của Form 2 ta sửa lại như sau:
------------------------------------------------------------------------
 string str;
        public Form2(TextBox txt)
        {
            InitializeComponent();
            str = txt.Text;
        }
-----------------------------------------------------------------------------
Viết code cho sự kiện load form cho Form2:
-------------------------------------------------------------------------------
  private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            txtHovaten.Text = str;
        }
-------------------------------------------------------------------------------
Khi người dùng click vào nút OK trên Form1 thì giá trị trong txtHovaten của form 1 sẽ được gán cho giá trị của txtHovaten của form 2.
------------------------------------------------------------------------------
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 f2 = new Form2(txtHoVaTen);
            f2.ShowDialog();
        }
------------------------------------------------------------------------------
Tham khảo: Giải bài toán cộng 2 số theo mô hình 3 lớp.
phần tiếp theo: Truyền chuỗi kết nối từ frmConnection sang form frmMain

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN