[Hệ thống thông tin] Phân tích nghiệp vụ hệ thống quản lý dự án.

Hệ thống quản lý dự án rất phức tạp vì nó liên quan đến nhiều nghiệp vụ, liên quan đến nhiều người, từ người quản lý dự án đến người làm trực tiếp.
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý dự án - tinhoccoban.net
Phân tích nghiệp vụ quản lý dự án CNTT

Trong quá trình quản lý dự án, tạm chia 3 đối tượng sẽ thực hiện luồng công việc.
- PM là người quản lý dự án, người này sẽ quản lý tất cả các dự án.
- System: là hệ thống.
-PM1 là người quản lý 1 dự án nào đó.
PM sẽ khởi tạo ra dự án, lên danh sách người tham gia, viết kế hoạch dự án tổng thể cho các dự án, đánh giá kết quả làm việc, điều chỉnh, cho kết thúc dự án.
PM1 là người sẽ điều hành phát triển một dự án, lên kế hoạch chi tiết cho dự án đó và báo cáo thường xuyên trạng thái của dự án.

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ