[Lập trình Windows] Truyền chuỗi kết nối từ form frmConnection sang frmMain

Tạo form frmConnection, frmMain.
Trên form frmConnection nhập các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, và truyền thông tin kết nối tới form frmMain
STT
Tên điều khiển
Kiểu điều khiển
Form
1
txtServer
Textbox

2
txtDatabase
Textbox

3
txtUserID
Textbox

4
txtPassword
Textbox

5
btnTest
Button

6
btnOK
Button

7
lblThongbao
Label


Sau khi nhập thông tin vào trong các ô texbox, nếu nhấp nút Test Connection thì: nếu chương trình kết nối thành công với cơ cơ sở dữ liệu thì xuất hiện dòng chữ Connection successful và nếu không kết nối được thì sẽ xuất hiện dòng chữ Connection fail. Try again
Tạo một phương thức nhận thông tin cơ sở dữ liệu sẽ kết nối trong file frmConnection.cs
/// <summary>
        /// Phương thức này dùng để tạo ra thông tin trên chuỗi kết nối.
        /// </summary>
        void getconectionstring()
        {
            sqlConn = "";
            sqlConn += "Server="+txtServerName.Text.Trim().ToString() + ";";
            sqlConn +="database = "+ txtDatabase.Text.Trim().ToString() + ";";
            sqlConn +="User ID ="+ txtUserID.Text.Trim().ToString() + ";";
            sqlConn += "Password="+txtPassword.Text.Trim().ToString();           
        }
 
Form kết nối cơ sở dữ liệu - tinhoccoban.net
Form kết nối cơ sở dữ liệu
Viết code cho sự kiện click vào nút btnTest trên form frmConnection
private void btnTestConnection_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection();
            getconectionstring();
            conn.ConnectionString = sqlConn;
            try { conn.Open(); }
            catch { MessageBox.Show("Fail "); }
        
            if (conn.State == ConnectionState.Open)
            {
                lblMessage.ForeColor = Color.Blue;
                lblMessage.Text = "Connection seccessful";
            }
            else {
                lblMessage.ForeColor = Color.Red;
                lblMessage.Text = "Connection fail. Try again";
            }           
        }

Viết code cho sự kiện click vào nút btnOK trên form frmConnection
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {                  
            frmMain frm = new frmMain(sqlConn);
            frm.ShowDialog();
        }

Lưu ý trong frmMain phải có phương thức khởi dựng sau:
string SqlConn;
public frmMain(String sqlConn)
        {
            SqlConn = sqlConn;
            InitializeComponent();
        }

Form frmMain - tinhoccban.net
Form chính trong ứng dụng

Như vậy, chuỗi kết nối được truyền từ frmConnection sang frmMain. Tất nhiên rằng, nếu chuỗi này không đúng thì nó vẫn cứ truyền sang frmMain, do vậy trước khi click OK nên kiểm tra trước xem chuỗi kết nối đó có thành công hay không?

Từ form frmMain, chuỗi kết nối này sẽ được truyền đến các form con của nó theo cùng một cách khi truyền chuỗi kết nối từ form frmConnection sang form frmMain.
Tiếp theo: Kiến trúc ADO.NET.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ