[Lập trình Windows] Kiến trúc ADO.NET

1. Kiến trúc ADO.NET

Kiến trúc ADO.NET - tinhoccoban.net


Kiến trúc ADO.NET - tinhoccoban.net


Kiến trúc ADO.NET khá đơn giản, bao gồm các thành phần, Máy chủ dữ liệu (Database Server), Lớp Connection, lớp Command, Lớp DataAdapter, Lớp Dataset.
Trong lớp SqlConnection, quan trọng là thuộc tính kết nối. SqlCommand có các thuộc tính quan trọng như kiểu lệnh: lênh viết trực tiếp, lệnh được gọi ra từ trong các thủ tục.

2. Ứng dụng hiển thị dữ liệu trong bảng Categories trên form frmCategories.
-  FrmMain có thêm menu để khi click vào thì chuyển sang frmCategories.

Menu chuyển sang form frmCategories - tinhoccoban.net

- FrmCategories

FrmCategories - tinhoccoban.net

Thủ tục hiển thị nội dung quan hệ Categories.

1.  USE [Northwind]
2.  GO
3.  /****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_SelectAllCategories]    Script Date: 12/6/2016 6:14:31 PM ******/
4.  SET ANSI_NULLS ON
5.  GO
6.  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
7.  GO
8.  -- =============================================
9.  -- Author:           <Hoangtn>
10. -- Create date: <06/12/2016,,>
11. -- Description:      <Xem dữ liệu trong bảng Categories,,>
12. -- =============================================
13. ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_SelectAllCategories] 
14. AS
15. BEGIN
16.    select * from Categories
17.        -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
18.        -- interfering with SELECT statements.
19.        SET NOCOUNT ON;
20.  
21.     -- Insert statements for procedure here
22.       
23. END
24.  
25.                         

Viết code cho nút Hiển thị.
1.  private void btnHienthi_Click(object sender, EventArgs e)
2.          {
3.              //Tạo biến kết nối CSDL
4.              SqlConnection Conn = new SqlConnection(StrConn);
5.              DataSet ds = new DataSet();
6.              //Tạo biến lệnh SqlCommand
7.              SqlCommand sqlcomm = new SqlCommand();
8.              //Dùng biến kết nối Conn ở trên.
9.              sqlcomm.Connection = Conn;
10.             //khai báo sử dụng thủ tục
11.             sqlcomm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
12.             //gán tên thủ tục sử dụng
13.             sqlcomm.CommandText = "sp_SelectAllCategories";
14.             SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(sqlcomm);
15.             sda.Fill(ds);
16.             //hiển thị dữ liệu lên datagridview
17.             dgvCategories.DataSource = ds.Tables[0];18.             
19.             
20.                                }

3. Kết quả chạy chương trình:
- Bước 1 kết nối:

- Bước 2 chọn menu categories.
- Bước 3 Trong form frmCategories nhấn vào nút hiển thị ta có kết quả:
Hiển thị kết quả sau khi nhấn nút Hiển thị - tinhoccoban.net


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ