Các biểu mẫu trình bày văn bảnMẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

_________________

Tên mẫu
Tên loại văn bản hành chính
Downloads
1. Mẫu trình bày văn bản hành chính
Mẫu 1.1
Mẫu 1.1.1
Mẫu 1.1.2
Mẫu 1.2
Mẫu 1.3
Mẫu 1.4
Mẫu 1.5
Mẫu 1.6
Mẫu 1.7
Mẫu 1.8
Mẫu 1.9
- Công điện
Download
Mẫu 1.10
- Giấy mời
Download
Mẫu 1.11
- Giấy giới thiệu
Download
Mẫu 1.12
- Biên bản
Download
Mẫu 1.13
- Giấy biên nhận hồ sơ
Download
Mẫu 1.14
- Giấy chứng nhận
Download
Mẫu 1.15
- Giấy đi đường
Download
Mẫu 1.16
- Giấy nghỉ phép
Download
Mẫu 1.17
- Phiếu chuyển
Download
Mẫu 1.18
- Phiếu gửi
Download
Mẫu 1.19
- Thư công
Download
2. Mẫu trình bày bản sao văn bản
Mẫu 2.1
Bản sao văn bản
Download

Nghị quyết (văn bản cá biệt) - tinhoccoban.net

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ