[Hệ quản trị cơ sở dữ liệu] Một số màn hình làm việc trong SQL - Server 2012

Những người làm việc chuyên nghiệp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu được gọi là Dba, như phát triển ứng dụng quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server.

Cửa sổ đăng nhập vào SQL Server:

Cửa sổ đăng nhập vào SQL - Server
Cửa sổ đăng nhập vào SQL - Server

Để ẩn/hiện cửa sổ này cần vào menu: View/Object Explorer
Cửa sổ Object Explorer
Cửa sổ Object Explorer
Màn hình viết thủ tục trong SQL - Server
Trên Object Explorer, chọn Databases\[Tên cơ sở dữ liệu]\Programability\Stored Procedured\[kích chuột phải]\ New Stored Procedured
-- ================================================
-- Template generated from Template Explorer using:
-- Create Procedure (New Menu).SQL
--
-- Use the Specify Values for Template Parameters
-- command (Ctrl-Shift-M) to fill in the parameter
-- values below.
--
-- This block of comments will not be included in
-- the definition of the procedure.
-- ================================================
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:           <Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:      <Description,,>
-- =============================================
CREATE PROCEDURE <Procedure_Name, sysname, ProcedureName>
       -- Add the parameters for the stored procedure here
       <@Param1, sysname, @p1> <Datatype_For_Param1, , int> = <Default_Value_For_Param1, , 0>,
       <@Param2, sysname, @p2> <Datatype_For_Param2, , int> = <Default_Value_For_Param2, , 0>
AS
BEGIN
       -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
       -- interfering with SELECT statements.
       SET NOCOUNT ON;

    -- Insert statements for procedure here
       SELECT <@Param1, sysname, @p1>, <@Param2, sysname, @p2>
END


Chú ý: Khi tạo xong một thủ tục SQL thì cần phải refresh lại để server cập nhật trạng thái.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ