[Hệ thống thông tin] Các phương pháp xác định yêu cầu tổng thể phần 2.


v Phương pháp nghiên cứu tài liệu
      Hạn chế:
      Các tài liệu tiềm ẩn nguồn thông tin không đúng, trùng lặp.
      Thiếu tài liệu.
      Tài liệu hết hạn

v Phương pháp quan sát hiện trường
      Quan sát trực tiếp tại nơi làm việc, hiện trường xem xét quy trình làm việc thực tế của tổ chức.
      Theo dõi việc luân chuyển thông tin trong tổ chức.
      Tham gia trực tiếp vào một bước hay cả quy trình nghiệp vụ để ghi nhận, nắm bắt những thông tin cần thiết.
      Ưu điểm:
      Phương pháp này bổ sung thêm những kết quả khảo sát của những phương pháp khác, góp phần củng cố thêm những dự đoán của người phân tích hệ thống. Ø  Phương pháp hiện đại
v Thiết kế kết hợp người dùng - JAD
Là một hình thức phỏng vấn nhóm, tuy nhiên đi theo một chương trình và phân tích viên điều khiển thứ tự câu hỏi được trả lời bởi người dùng.
Địa điểm: (phòng họp) đầy đủ trang biết bị, tập trung cao.
·                     Chương trình: thứ tự các mục nội dung buổi họp.
·                     Công cụ trợ giúp.
·                     Thành phần tham dự JAD bao gồm:
o   Chủ trì buổi họp: tổ chức, điều hành buổi họp.
o   Người sử dụng (là thành phần quan trọng).
o   Nhà quản lý.
o   Phân tích viên hệ thống.
o   Nhà tài trợ.
o   Thư ký.
Đội ngũ lập trình viên phát triển hệ thống: người lập trình, người phân tích cơ sở dữ liệu, các nhà lập kế hoạch hệ thống thông tin, phòng tổ chức dữ liệu trung tâm. 
Khung cảnh một phòng họp bình thường cho buổi họp JAD - (nguồn: Adapter from Wood and Silver, 1989)
v Phương pháp sử dụng mẫu
Phương pháp sử dụng mẫu
      Ưu điểm:
      Gắn bó chặt chẽ với người dùng trong giai đoạn phân tích thiết kế.
      Giúp nắm được yêu cầu một cách cụ thể hơn là những yêu cầu trừu tượng bằng lời nói hay trên giấy
      Phương pháp này hữu hiệu khi:
      Yêu cầu chưa rõ ràng, khó hiểu.
      Có sự tham gia của người dùng và các thành viên khác vào việc phát triển hệ thống.
      Chi tiết hóa những vấn đề trảo đổi đã tồn tại giữa phân tích viên và người dùng.
      Công cụ (biểu mẫu, báo cáo, máy móc thiết bị) và dữ liệu đã sẵn sàng.
      Hạn chế:
      Hình thành xu hướng không chuẩn mực trong việc tạo ra các tài liệu hình thức về yêu cầu hệ thống.
      Các mẫu in đậm dấu ấn và phong cách đặc thù của người sử dụng ban đầu nên có thể gây khó khăn cho những người sử dụng sau này.
      Các mẫu thường xây dựng trên hệ thống đơn nên có thể bỏ qua vấn đề tương tác và chia sẻ dữ liệu với những hệ thống khác.
      Văn bản: sử dụng trong trường hợp bản chất vấn đề đơn giản.
Công cụ sử dụng để mô tả hệ thống
      Cây quyết định: nếu tổ hợp tình huống quá nhiều.
      Bảng quyết định: nếu tổ hợp tình huống không nhiều.
      Bảng quyếtt định theo điều kiện.
      Bảng quyếtt định theo chỉ tiêu.
      Lưu đồ.
Đánh giá yếu kém của hiện trạng

Mô tả một hệ thống quản lý bán hàng
Mô tả một hệ thống quản lý bán hàng

Mời các bạn đọc tiếp phần 3
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ