[Trí tuệ nhân tạo] Hướng dẫn xây dựng lớp trạng thái cho tìm kiếm mùĐể xây dựng không gian trạng thái của các thuật toán tìm kiếm mù, chúng ta phân tích một chút. Không gian trạng thái bao gồm các trạng thái và mối quan hệ giữa các trạng thái đó. Các quan hệ có thể có là: quan hệ cha, con.
Vậy mỗi trạng thái có thể được xây dựng như sau:
Các phương thức khởi dựng:
Phương thức khởi dựng mặc định cho trạng thái mù - Tinhococban.net
Phương thức khởi dựng mặc định cho trạng thái mù

Các thuộc tính của trạng thái mù:


Các phương thức của trạng thái mù:

Các phương thức của trạng thái tìm kiếm mù - tinhoccoban.net
Các phương thức của trạng thái tìm kiếm mù

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ