[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ các hình tròn, các hình vuông đồng tâm

Các hình tròn đồng tâm - Tinhoccoban.net
Vẽ các hình tròn đồng tâm bằng C++


Viết chương trình đồ họa đầu tiên

1. Mẫu chương trình:


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  //ma lenh
  getch();
  return 0;
}

2. Chương trình đồ họa đầu tiên:


#include 
#include 
#include 

int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  setcolor(7);
  circle(400,300,200);
  line(400 , 100 , 400 , 500);
  line(200 , 300 , 600 , 300);
  getch();
  return 0;
}

Chú ý:
- Trục Oy có chiều dương hướng xuống
- setcolor(mau): chọn màu cho đường, mau (0->15)
- line(x1,y1,x2,y2): vẽ đường thẳng bắt đầu từ (x1,y1) đến (x2,y2)
- cirle(x,y,r): vẽ đường tròn, tâm (x,y), bán kính r

3. Màn hình đồ họa 800x600, Vẽ hình chữ nhật có tâm là tâm màn hình đồ họa, chiều dài 400, chiều rộng 300

- Tâm hình chữ nhật : 400 300
- Vẽ hình chữ nhật, xác định 2 điểm

 • Top Left: 200 150
 • Bottom Right: 600 450#include 
#include 
#include 
 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  rectangle (200,150,600,450);
  rectangle (250,150,550,450);
  circle(400,300,150);
 
  getch();
  return 0;
}

4. Vẽ các hình vuông đồng tâm, màu không đổi


#include 
#include 
#include 
 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  int x1=250,y1=150,x2=550,y2=450;
  int d=1;
  int dl=20;
  int n=150;
  while(1){
    setcolor(15);
    for(int i=0;i<=n;i++){
      rectangle(x1+d*i,y1+d*i,x2-d*i,y2-d*i);
      delay(dl);
    }
    setcolor(0);
    for(int i=n;i>=0;i--){
      rectangle(x1+d*i,y1+d*i,x2-d*i,y2-d*i);
      delay(dl);
    }
  }
  getch();
  return 0;
}

5. Vẽ các đường tròn đồng tâm đổi màu


#include 
#include 
#include 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  int x=400,y=300,r=200;
  int d=10;
  int dl=200;
  int n=15;
  int color=15;
  while(1){
    for(int i=0;i<=n;i++){
      setcolor(color-i);
      circle(x,y,r-d*i);
      delay(dl);
    }
    setcolor(0);
    for(int i=n;i>=0;i--){
      circle(x,y,r-d*i);
      delay(dl);
    }
  }
  getch();
  return 0;
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ