[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ các hình tròn, các hình vuông đồng tâm

Các hình tròn đồng tâm - Tinhoccoban.net
Vẽ các hình tròn đồng tâm bằng C++


Viết chương trình đồ họa đầu tiên

1. Mẫu chương trình:


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  //ma lenh
  getch();
  return 0;
}

2. Chương trình đồ họa đầu tiên:


#include 
#include 
#include 

int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  setcolor(7);
  circle(400,300,200);
  line(400 , 100 , 400 , 500);
  line(200 , 300 , 600 , 300);
  getch();
  return 0;
}

Chú ý:
- Trục Oy có chiều dương hướng xuống
- setcolor(mau): chọn màu cho đường, mau (0->15)
- line(x1,y1,x2,y2): vẽ đường thẳng bắt đầu từ (x1,y1) đến (x2,y2)
- cirle(x,y,r): vẽ đường tròn, tâm (x,y), bán kính r

3. Màn hình đồ họa 800x600, Vẽ hình chữ nhật có tâm là tâm màn hình đồ họa, chiều dài 400, chiều rộng 300

- Tâm hình chữ nhật : 400 300
- Vẽ hình chữ nhật, xác định 2 điểm

 • Top Left: 200 150
 • Bottom Right: 600 450#include 
#include 
#include 
 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  rectangle (200,150,600,450);
  rectangle (250,150,550,450);
  circle(400,300,150);
 
  getch();
  return 0;
}

4. Vẽ các hình vuông đồng tâm, màu không đổi


#include 
#include 
#include 
 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  int x1=250,y1=150,x2=550,y2=450;
  int d=1;
  int dl=20;
  int n=150;
  while(1){
    setcolor(15);
    for(int i=0;i<=n;i++){
      rectangle(x1+d*i,y1+d*i,x2-d*i,y2-d*i);
      delay(dl);
    }
    setcolor(0);
    for(int i=n;i>=0;i--){
      rectangle(x1+d*i,y1+d*i,x2-d*i,y2-d*i);
      delay(dl);
    }
  }
  getch();
  return 0;
}

5. Vẽ các đường tròn đồng tâm đổi màu


#include 
#include 
#include 
int main(){
  initwindow(800,600);//tao cua so do hoa, size 800x600
  int x=400,y=300,r=200;
  int d=10;
  int dl=200;
  int n=15;
  int color=15;
  while(1){
    for(int i=0;i<=n;i++){
      setcolor(color-i);
      circle(x,y,r-d*i);
      delay(dl);
    }
    setcolor(0);
    for(int i=n;i>=0;i--){
      circle(x,y,r-d*i);
      delay(dl);
    }
  }
  getch();
  return 0;
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN