[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ hình vuông xoắn ốc bằng C++

Vẽ hình vuông xoắn ốc bằng C++-Tinhoccoban.net
Vẽ hình vuông xoắn ốc bằng C++
Code Vẽ Xoắn Ốc bằng C++:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <math.h>

int main(){
  initwindow(800,600);
  int xc=400,yc=300,R = 80,loop=200;
  int g=0,gt=83,Rt=3;
  int c = 1;

  for (int i=0;i<loop;i++){
    g+=gt;
    int x = xc + round(cos(g*M_PI/180)*R);
    int y = yc + round(sin(g*M_PI/180)*R);
    setcolor(c);
    c++;
    if (c==16)
    c=1;
    line (xc,yc,x,y);
    xc = x;
    yc = y;
    R+=Rt;
   // getch();
  }
  getch();
  return 0;
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ