[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ thần Voi Ganesha Ấn ĐộVẽ thần Voi Ganesha Ấn Độ - tinhoccoban.net
Vẽ thần Voi Ganesha Ấn Độ bằng C++

Ganesha là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, nhân dạng của thần kỳ dị, với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati.
#include <graphics.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(){
srand((unsigned int) time(0));
  int gd=0,gm=0,i,j=800,r,c;

  initgraph(&gd,&gm,"");

  cleardevice();

  line(160,240,410,240);

  line(170,250,400,250);

  line(160,240,160,256);

  line(170,250,160,256);

  line(410,240,410,256);

  line(400,250,410,256);

  line(260,240,220,240);

  line(220,240,220,230);

  line(220,230,200,225);

  line(200,225,200,200);

  line(200,200,220,200);

  line(220,200,260,220);

  line(266,226,280,220);

  line(270,240,280,240);

  line(280,240,280,230);

  line(270,240,266,234);

  arc(280,225,270,0,5);

  line(340,240,380,230);

  line(380,230,380,200);

  line(380,200,340,200);

  line(340,200,300,230);

  line(320,240,300,230);

  line(319,240,300,231);

  line(318,240,300,232);

  line(317,240,300,233);

  line(316,240,300,234);

  line(294,236,290,240);

  line(290,240,280,240);

  line(280,244,290,250);

  line(289,250,296,260);

  line(296,260,306,260);

  line(306,260,300,250);

  line(300,250,306,240);

  line(202,200,202,198);

  line(218,200,218,198);

  line(202,198,218,198);

  line(203,198,203,196);

  line(217,198,217,196);

  line(203,196,217,196);

  line(206,194,200,190);

  line(217,196,220,190);

  line(200,190,200,170);

  line(220,190,220,180);

  line(205,180,205,170);

  arc(203,170,0,180,2);

  line(210,180,210,169);

  arc(208,169,0,180,2);

  line(214,180,214,169);

  arc(212.5,169,0,180,2);

  line(217,180,217,170);

  arc(216,170,0,180,1);

  line(220,180,218,180);

  line(216,180,217,186);

  line(378,200,378,196);

  line(352,200,352,196);

  line(378,196,352,196);

  line(354,196,354,190);

  line(370,196,370,192);

  line(370,192,380,186);

  line(354,190,360,186);

  line(390,186,350,186);

  line(350,186,346,184);

  line(390,186,394,184);

  line(346,184,394,184);

  arc(354,186,0,180,5);

  arc(359,186,0,180,5);

  arc(364,186,0,180,5);

  arc(369,186,0,180,5);

  arc(374,186,0,180,5);

  arc(379,186,0,180,5);

  arc(384,186,0,180,5);

  arc(359,182,0,180,5);

  arc(364,182,0,180,5);

  arc(369,182,0,180,5);

  arc(374,182,0,180,5);

  arc(379,182,0,180,5);

  arc(364,178,0,180,5);

  arc(369,178,0,180,5);

  arc(374,178,0,180,5);

  arc(369,176,0,180,7);

  line(330,140,330,110);

  line(250,140,250,110);

  line(330,110,310,100);

  line(250,110,270,100);

  line(310,100,270,100);

  line(330,140,300,160);

  line(250,140,280,160);

  line(300,160,300,180);

  line(280,160,280,190);

  arc(290,190,180,260,10);

  arc(310,180,180,360,10);

  arc(330,190,270,360,10);

  line(340,190,340,170);

  line(320,180,320,170);

  arc(330,170,90,180,10);

  arc(350,170,90,180,10);

  line(350,160,330,160);

  line(330,80,250,80);

  line(330,70,250,70);

  line(330,80,350,100);

  line(330,70,350,90);

  line(250,80,230,100);

  line(250,70,230,90);

  arc(240,90,180,230,10);

  arc(340,90,320,360,10);

  arc(240,90,240,270,3);

  line(250,90,240,100);

  line(330,90,340,100);

  line(260,90,250,100);

  line(320,90,330,100);

  arc(250,90,220,270,10);

  arc(330,90,270,320,10);

  line(320,50,260,50);

  line(320,50,330,60);

  line(260,50,250,60);

  arc(260,60,180,270,10);

  arc(320,60,270,360,10);

  rectangle(270,40,310,50);

  line(240,100,240,150);

  line(340,100,340,150);

  line(240,150,210,150);

  line(340,150,380,150);

  line(240,100,210,100);

  line(340,100,380,100);

  line(210,150,210,120);

  line(210,120,200,110);

  line(380,150,380,120);

  line(380,120,390,110);

  arc(210,110,90,180,10);

  arc(380,110,0,93,10);

  line(230,150,230,202);

  line(350,200,350,150);

  line(250,160,250,190);

  line(250,190,280,190);

  line(250,160,240,150);

  line(250,160,260,150);

  line(289,200,330,200);

  rectangle(180,250,190,260);

  rectangle(380,250,390,260);

  rectangle(278,33,303,40);

  ellipse(185,265,0,360,10,5);

  ellipse(385,265,0,360,10,5);

  line(270,90,310,90);

  line(270,94,310,94);

  line(270,100,270,90);

  line(310,100,310,90);

  line(270,124,260,120);

  line(270,125,260,120);

  line(270,126,260,120);

  line(270,127,260,120);

  line(310,124,320,120);

  line(310,125,320,120);

  line(310,126,320,120);

  line(310,127,320,120);

  /*Eyebrose*/

  arc(265,125,40,80,10);

  arc(315,125,100,140,10);

  line(40,400,80,400);

  line(480,400,520,400);

  line(480,400,500,360);

  line(520,400,500,360);

  line(40,400,60,360);

  line(80,400,60,360);

  while(!kbhit()){

  for(i=1;i<=3;i++){

delay(100);

  setcolor(rand()%15);

  circle(290,45,i*1);

  }

  for(i=1;i<=2;i++){

delay(100);

  setcolor(rand()%15);

  circle(290,36,i*1);

  }

  for(i=1;i<=8;i++){

  delay(100);

  setcolor(rand()%15);

  circle(290,60,i*1);

  }

  for(i=1;i<=28;i++){

  delay(100);

  setcolor(rand()%15);

  circle(100,100,i*1);

  }

  for(i=1;i<=28;i++){

  delay(100);

  setcolor(rand()%15);

  circle(490,100,i*1);

  }

  for(i=1;i<=4;i++){

  delay(100);

  setcolor(rand()%15);

  circle(210,185,i*1);

  }

  for(i=1;i<=5;i++){

  setcolor(rand()%15);

  line(60,360,70,300);

  line(60,360,50,300);

setcolor(rand()%15);

  line(60,360,55,300);

  line(60,360,65,300);

  setcolor(rand()%15);

  line(65,300,68,260);

  line(55,300,52,260);

setcolor(rand()%15);

  line(70,300,73,260);

  line(50,300,47,260);

setcolor(rand()%15);

  line(60,360,60,260);

  line(68,260,72,240);

setcolor(rand()%15);

  line(52,260,48,240);

  line(60,260,60,250);

setcolor(rand()%15);

  line(65,260,69,240);

  line(55,260,51,240);

setcolor(rand()%15);

  line(53,260,49,240);

  line(500,360,510,300);

setcolor(rand()%15);

  line(500,360,490,300);

  line(500,360,505,300);

setcolor(rand()%15);

  line(500,360,495,300);

  line(500,360,500,300);

  setcolor(rand()%15);

  line(500,300,500,252);

  line(495,300,492,260);

setcolor(rand()%15);

  line(505,300,508,260);

  line(490,300,487,260);

setcolor(rand()%15);

  line(510,300,513,260);

  line(492,260,489,240);

setcolor(rand()%15);

  line(489,260,486,240);

  line(505,260,507,240);

  setcolor(rand()%15);

  line(507,260,509,240);

  putpixel(rand()%640,rand()%400,15);

  }

  for(i=1;i<=4;i++){

  delay(100);

  setcolor(rand()%15);

  circle(210,185,i*1);

  }

/*   for(i=j;i<5000;i+=10)

   {

     sound(i);

     delay(10);

   }*/

   j=j+50;  }

/*  nosound();*/

  setcolor(WHITE);

  settextstyle(1,HORIZ_DIR,6);

  outtextxy(175,300,"GANESH");

  settextstyle(1,HORIZ_DIR,3);

  outtextxy(500,450,"Aditya");

  getch();

}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ