[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ hình cơ bản

Vẽ hình ngôi sao bằng C++

Tạo màu ngẫu nhiên từ 1 đến 15, ta có đoạn code sau:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <time.h>
int main(){
  initwindow(800,600);
  srand((unsigned int) time(0));
  int t=0;
  while (1){
    for(int i=0;i<300;i=i+10){
      while (t==0)
        t = rand()%16;
      setcolor(t);
      line(100,100+i,500,100+i);
      delay(100);
      t=0;
    }
  }
  getch();
  return 0;
}


Cách sử dụng hàm setbkcolor trong thư viện WinBGIm là phải sử dụng liên tục 2 câu lệnh setbkcolor(mau) và cleardevice().

Hàm settextstyle(font_chữ,hướng,kích_cỡ) dùng để thiết lập font chữ (0-10), hướng (trái sang phải - 0, dưới lên trên - 1) và cỡ chữ.#include <stdio.h>
#include <graphics.h>
int main(){
  initwindow(500,300);
  setbkcolor(GREEN);
  cleardevice();
  settextstyle(10,0 ,5);
  moveto(50,100);
  outtext("Xin chao TH9");
  int maxx = getmaxx();//499
  int maxy = getmaxy();//299
  printf("%d %d",maxx,maxy);
  int x = getx();//350
  int y = gety();//100
  printf("\n%d %d\n",x,y);
  getch();
  return 0;
}

Vẽ ngôi sao quay bằng cách sử dụng cấu trúc accoordstype và getarccoords:#include <graphics.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int main(){
  initwindow(800,600);
  arccoordstype a;
  int g = 0;
  int c = 1;
  int gtang = 144;
  while (1){ //lap vo tan
    int gt = g;
    for(int i=0;i<5;i++){
      setcolor(BLACK);
      arc(400,300, gt,gt+gtang,200);
      getarccoords(&a);
      setcolor(c);
      line(a.xstart,a.ystart,a.xend,a.yend);
      gt=gt+gtang;
    }
    g+=5; //tang goc bat dau len 5 sau moi lan ve
    delay(100);
    c++;
    if (c==16)// mau thay doi nhung k vuot qua gioi han
      c=1;
    if (g==360) //goc tang nhung k vuot qua gioi han
      g=0;
    cleardevice();//xoa man hinh
  }
  getch();
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ