[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ hình cơ bản

Vẽ hình ngôi sao bằng C++

Tạo màu ngẫu nhiên từ 1 đến 15, ta có đoạn code sau:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <time.h>
int main(){
  initwindow(800,600);
  srand((unsigned int) time(0));
  int t=0;
  while (1){
    for(int i=0;i<300;i=i+10){
      while (t==0)
        t = rand()%16;
      setcolor(t);
      line(100,100+i,500,100+i);
      delay(100);
      t=0;
    }
  }
  getch();
  return 0;
}


Cách sử dụng hàm setbkcolor trong thư viện WinBGIm là phải sử dụng liên tục 2 câu lệnh setbkcolor(mau) và cleardevice().

Hàm settextstyle(font_chữ,hướng,kích_cỡ) dùng để thiết lập font chữ (0-10), hướng (trái sang phải - 0, dưới lên trên - 1) và cỡ chữ.#include <stdio.h>
#include <graphics.h>
int main(){
  initwindow(500,300);
  setbkcolor(GREEN);
  cleardevice();
  settextstyle(10,0 ,5);
  moveto(50,100);
  outtext("Xin chao TH9");
  int maxx = getmaxx();//499
  int maxy = getmaxy();//299
  printf("%d %d",maxx,maxy);
  int x = getx();//350
  int y = gety();//100
  printf("\n%d %d\n",x,y);
  getch();
  return 0;
}

Vẽ ngôi sao quay bằng cách sử dụng cấu trúc accoordstype và getarccoords:#include <graphics.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int main(){
  initwindow(800,600);
  arccoordstype a;
  int g = 0;
  int c = 1;
  int gtang = 144;
  while (1){ //lap vo tan
    int gt = g;
    for(int i=0;i<5;i++){
      setcolor(BLACK);
      arc(400,300, gt,gt+gtang,200);
      getarccoords(&a);
      setcolor(c);
      line(a.xstart,a.ystart,a.xend,a.yend);
      gt=gt+gtang;
    }
    g+=5; //tang goc bat dau len 5 sau moi lan ve
    delay(100);
    c++;
    if (c==16)// mau thay doi nhung k vuot qua gioi han
      c=1;
    if (g==360) //goc tang nhung k vuot qua gioi han
      g=0;
    cleardevice();//xoa man hinh
  }
  getch();
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN