[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ hoa văn

Vẽ hoa văn -tinhoccoban.net
Vẽ hoa văn bằng ngôn ngữ C/C++


Hàm Arc, vẽ bông hoa#include 
#include 
#include 

void VeBongHoa(int x,int y, int r){
  arc(x,y-r,180,360,r);
  arc(x,y+r,0,180,r);
  arc(x-r,y,270,90,r);
  arc(x+r,y,90,270,r);
}
int main(){
  initwindow(800,600);
  intx =400,y=300, r = 200;
  while(r>0){
    VeBongHoa(x,y,r);
    r=r-5;
    delay(200);
  }
  getch();
  return 0;
}
Hàm ellipse vẽ cung elip

#include 

#include 

#include int main(){

  initwindow(800,600);

  int x = 400,y=300, r = 200;

  ellipse(x,y,0,360,150,200);

  ellipse(x,y,0,360,200,150);

  getch();

  return 0;

}Vẽ bàn cờ vua có hoa văn trên từng ô

#include 
#include 
#include 
int c = 50;
int r = c/2;
void VeO(int x,int y,int i){
  if (i%2==0){
    setcolor(BLUE);
    setfillstyle(1,WHITE);
  }
  else{
    setfillstyle(1,RED);
    setcolor(LIGHTGREEN);
  }
  bar(x,y,x+c,y+c);

  /* arc(x+r,y,180,0,r);
  arc(x,y+r,270,90,r);
  arc(x+r,y+r+r,0,180,r);
  arc(x+r+r,y+r,90,270,r);
  */
   arc(x,y,270,0 ,r);
  arc(x+c,y+c,90,180 ,r);
  arc(x,y+c,0,90,r);
  arc(x+c,y,180,270,r);
  circle(x+c/2,y+c/2,r);

}
int main(){
  initwindow(400,400);
  int x=0,y=0;
  int k = 0;
  for(int i=0;i<=7;i++)
   for(int j=0;j<=7;j++)
   VeO(x+i*c,y+j*c,i*7+j);
  getch();
  return 0;
}
Tô màu bằng hàm floodfill và vẽ đa giác bằng hàm drawpoly (fillpoly)

#include 
#include 
#include 

int main(){
  initwindow(800,600);
  setcolor(13);
  circle(400,300,100);
  setfillstyle(1,4);
  floodfill(400,300,13);
  int n = 4;
  int a[]={100,100,300,400,200,100,100,100};

  setcolor(12);
  drawpoly(n,a);
  setfillstyle(8,15);
  floodfill(120,120,12);
  getch();
  return 0;


}
 


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ