[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ hoa văn

Vẽ hoa văn -tinhoccoban.net
Vẽ hoa văn bằng ngôn ngữ C/C++


Hàm Arc, vẽ bông hoa#include 
#include 
#include 

void VeBongHoa(int x,int y, int r){
  arc(x,y-r,180,360,r);
  arc(x,y+r,0,180,r);
  arc(x-r,y,270,90,r);
  arc(x+r,y,90,270,r);
}
int main(){
  initwindow(800,600);
  intx =400,y=300, r = 200;
  while(r>0){
    VeBongHoa(x,y,r);
    r=r-5;
    delay(200);
  }
  getch();
  return 0;
}
Hàm ellipse vẽ cung elip

#include 

#include 

#include int main(){

  initwindow(800,600);

  int x = 400,y=300, r = 200;

  ellipse(x,y,0,360,150,200);

  ellipse(x,y,0,360,200,150);

  getch();

  return 0;

}Vẽ bàn cờ vua có hoa văn trên từng ô

#include 
#include 
#include 
int c = 50;
int r = c/2;
void VeO(int x,int y,int i){
  if (i%2==0){
    setcolor(BLUE);
    setfillstyle(1,WHITE);
  }
  else{
    setfillstyle(1,RED);
    setcolor(LIGHTGREEN);
  }
  bar(x,y,x+c,y+c);

  /* arc(x+r,y,180,0,r);
  arc(x,y+r,270,90,r);
  arc(x+r,y+r+r,0,180,r);
  arc(x+r+r,y+r,90,270,r);
  */
   arc(x,y,270,0 ,r);
  arc(x+c,y+c,90,180 ,r);
  arc(x,y+c,0,90,r);
  arc(x+c,y,180,270,r);
  circle(x+c/2,y+c/2,r);

}
int main(){
  initwindow(400,400);
  int x=0,y=0;
  int k = 0;
  for(int i=0;i<=7;i++)
   for(int j=0;j<=7;j++)
   VeO(x+i*c,y+j*c,i*7+j);
  getch();
  return 0;
}
Tô màu bằng hàm floodfill và vẽ đa giác bằng hàm drawpoly (fillpoly)

#include 
#include 
#include 

int main(){
  initwindow(800,600);
  setcolor(13);
  circle(400,300,100);
  setfillstyle(1,4);
  floodfill(400,300,13);
  int n = 4;
  int a[]={100,100,300,400,200,100,100,100};

  setcolor(12);
  drawpoly(n,a);
  setfillstyle(8,15);
  floodfill(120,120,12);
  getch();
  return 0;


}
 


Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN