[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ đền Tajmaha bằng ngôn ngữ C++

Vẽ đền Tajmaha bằng ngôn ngữ C++ - Tinhoccoban.net
Vẽ đền Tajmaha bằng ngôn ngữ C++

Tāj Mahal là một lăng mộ nằm tại Agra, Ấn Độ. Hoàng đế Môgôn Shāh Jahān (gốc Ba Tư, lên ngôi năm 1627); trong tiếng Ba Tư Shah Jahan (شاه ‌جها) có nghĩa là "chúa tể thế giới" đã ra lệnh xây nó cho người vợ yêu dấu của mình là Mumtaz Mahal.Công việc xây dựng bắt đầu năm 1632 và hoàn thành năm 1653. Một số tranh cãi xung quanh câu hỏi ai là người thiết kế Taj Mahal; rõ ràng một đội các nhà thiết kế và thợ thủ công đã chịu trách nhiệm thiết kế công trình và Ustad Ahmad Lahauri được coi là kiến trúc sư chính.


#include<graphics.h>
#include<conio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<process.h>
#include <time.h>


main()
{
srand((unsigned int) time(0));

initwindow(640,480);
int h=40;
line(0,440,639,440);

//line(20,30+h,619,30+h);

//line(25,400,38,120);
//line(85,400,78,120);
//line(85,400,78,120);


//=================================Ist tower========================//
//=================================IIst tower============================//
//#################TOWER%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//
int l=-20;
line(28+l,400+h,33+l,333+h);
line(86+l,400+h,80+l,333+h);
//||||||||||||||||||||||||||||||Ist stage||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
line(23+l,328+h,32+l,334+h);        // slant
line(88+l,328+h,80+l,334+h);            // slant
line(83+l,323+h,75+l,334+h);            // slant
line(75+l,323+h,70+l,332+h);
line(66+l,323+h,65+l,332+h);            // slant
line(57+l,323+h,57+l,332+h);            // slant
line(30+l,323+h,39+l,334+h);            // slant
line(38+l,323+h,45+l,332+h);
line(48+l,323+h,51+l,332+h);   // slant

ellipse(57+l,320+h,350,190,34,5);
ellipse(57+l,327+h,350,190,34,5);
ellipse(57+l,337+h,0,180,25,5);
line(22+l,320+h,22+l,328+h);
line(91+l,320+h,91+l,327+h);
setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l,320+h,15);

setfillstyle(10,15);

floodfill(60+l,320+h+15,15);


//||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++2nd+++++++++++++++++++++++++++

line(35+l,315+h,38+l,242+h);
line(80+l,315+h,75+l,242+h);

//||||||||||||||||||||||||||||||2ststage||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
int t=-93;
line(23+4+l,328+t+3+h,32+5+l,334+t+h);        // slant
line(88+l,328+t+2+h,76+l,334+t+h);            // slant
//line(+l83,323+t+4,75,334+t);            // slant
line(78+l,323+t+3+h,71+l,332+t+h);
line(66+l,323+t+2+h,65+l,332+t+h);            // slant
line(57+l,323+t+2+h,57+l,332+t-2+h);            // slant
//line(30,323+t+2,39,334+t);            // slant
line(35+l,323+t+3+h,45-3+l,332+t+h);
line(48+l,323+t+2+h,51+l,332+t-2+h);   // slant

ellipse(57+l,320+t+3+h,360,190,30,5);
ellipse(57+l,327+t+3+h,360,190,30,5);
ellipse(57+l,337+t-1+h,0,180,18,5);

line(26+l,320+t+3+h,26+l,328+t+2+h);
line(88+l,320+t+3+h,88+l,327+t+3+h);
//|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l,320+h+t,15);              ////////////////
setfillstyle(10,15);
floodfill(60+l,320+h-35,15);

//||||||||||||||||||||||||||||||3rd stage||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//

line(38+l,225+h,41+l,152+h);
line(75+l,225+h,72+l,152+h); t=-182;
line(32+l,328+t+4+h,32+7+l,334+t+h);        // slant
line(80+l,328+t+4+h,73+l,334+t+h);            // slant
//line(+l83,323+t+4,75,334+t);            // slant
line(76+l,323+t+5+h,71+l,332+t+h);
line(66+l,323+t+4+h,65+l,332+t+h);            // slant
line(57+l,323+t+4+h,57+l,332+t-2+h);            // slant
//line(30,323+t+2,39,334+t);            // slant
line(39+l,323+t+6+h,45+l,332+t+1+h);
line(48+l,323+t+4+h,51+l,332+t+h);   // slant

ellipse(57+l,320+t+6+h,360,190,24,5);
ellipse(57+l,327+t+4+h,360,190,24,5);
ellipse(57+l,337+t-1+h,0,170,16,5);

line(32+l,320+t+6+h,32+l,328+t+3+h);
line(81+l,320+t+6+h,81+l,327+t+3+h);

setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l,322+h+t,15);
//||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
setfillstyle(10,15);
floodfill(60+l,322+h+t+30,15);
//GGF################TOWER%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//

ellipse(51+l,132+h,340,216,4,15);
ellipse(62+l,131+h,327,216,4,15);
ellipse(72+l,132+h,327,216,2,15);
ellipse(42+l,132+h,327,216,2,15);
ellipse(57+l,107+h,0,170,16,5);
line(40+l,107+h,40+l,140+h);
line(75+l,107+h,75+l,140+h);

line(34+l,107+h,40+l,107+h);
line(75+l,107+h,81+l,107+h);

line(34+l,107+h,28+l,102+h);           //slant
line(81+l,107+h,87+l,102+h);

line(28+l,102+h,34+l,98+h);
line(87+l,102+h,81+l,98+h);

line(34+l,98+h,58+l,95+h);
line(58+l,95+h,81+l,98+h);


ellipse(65+l,92+h,104,190,30,30);

ellipse(50+l,92+h,350,76,30,30);

line(58+l,61+h,58+l,63+h);
circle(58+l,58+h,3);
line(58+l,55+h,58+l,53+h);
circle(58+l,50+h,2);
line(58+l,48+h,58+l,47+h);
circle(58+l,45+h,1);
line(58+l,44+h,58+l,41+h);
setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l-2,322+h+t-60,15);

setfillstyle(10,15);
floodfill(60+l-2,322+h+t-30,15);


//=================================IIst tower============================//
//#################TOWER%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//
 l=547;


line(28+l,400+h,33+l,333+h);
line(86+l,400+h,80+l,333+h);
//||||||||||||||||||||||||||||||Ist stage||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
line(23+l,328+h,32+l,334+h);        // slant
line(88+l,328+h,80+l,334+h);            // slant
line(83+l,323+h,75+l,334+h);            // slant
line(75+l,323+h,70+l,332+h);
line(66+l,323+h,65+l,332+h);            // slant
line(57+l,323+h,57+l,332+h);            // slant
line(30+l,323+h,39+l,334+h);            // slant
line(38+l,323+h,45+l,332+h);
line(48+l,323+h,51+l,332+h);   // slant

ellipse(57+l,320+h,350,190,34,5);
ellipse(57+l,327+h,350,190,34,5);
ellipse(57+l,337+h,0,180,25,5);
line(22+l,320+h,22+l,328+h);
line(91+l,320+h,91+l,327+h);
setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l,320+h,15);

setfillstyle(10,15);

floodfill(60+l,320+h+15,15);


//||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++2nd+++++++++++++++++++++++++++
line(35+l,315+h,38+l,242+h);
line(80+l,315+h,75+l,242+h);

//||||||||||||||||||||||||||||||2st stage||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
t=-93;
line(23+4+l,328+t+3+h,32+5+l,334+t+h);        // slant
line(88+l,328+t+2+h,76+l,334+t+h);            // slant
//line(+l83,323+t+4,75,334+t);            // slant
line(78+l,323+t+3+h,71+l,332+t+h);
line(66+l,323+t+2+h,65+l,332+t+h);            // slant
line(57+l,323+t+2+h,57+l,332+t-2+h);            // slant
//line(30,323+t+2,39,334+t);            // slant
line(35+l,323+t+3+h,45-3+l,332+t+h);
line(48+l,323+t+2+h,51+l,332+t-2+h);   // slant

ellipse(57+l,320+t+3+h,360,190,30,5);
ellipse(57+l,327+t+3+h,360,190,30,5);
ellipse(57+l,337+t-1+h,0,180,18,5);

line(26+l,320+t+3+h,26+l,328+t+2+h);
line(88+l,320+t+3+h,88+l,327+t+3+h);
//||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l,320+h+t,15);              ////////////////
setfillstyle(10,15);
floodfill(60+l,320+h-35,15);

//||||||||||||||||||||||||||||||3rd stage||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//

line(38+l,225+h,41+l,152+h);
line(75+l,225+h,72+l,152+h); t=-182;
line(32+l,328+t+4+h,32+7+l,334+t+h);        // slant
line(80+l,328+t+4+h,73+l,334+t+h);            // slant
//line(+l83,323+t+4,75,334+t);            // slant
line(76+l,323+t+5+h,71+l,332+t+h);
line(66+l,323+t+4+h,65+l,332+t+h);            // slant
line(57+l,323+t+4+h,57+l,332+t-2+h);            // slant
//line(30,323+t+2,39,334+t);            // slant
line(39+l,323+t+6+h,45+l,332+t+1+h);
line(48+l,323+t+4+h,51+l,332+t+h);   // slant

ellipse(57+l,320+t+6+h,360,190,24,5);
ellipse(57+l,327+t+4+h,360,190,24,5);
ellipse(57+l,337+t-1+h,0,170,16,5);

line(32+l,320+t+6+h,32+l,328+t+3+h);
line(81+l,320+t+6+h,81+l,327+t+3+h);

setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l,322+h+t,15);
//||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//
setfillstyle(10,15);
floodfill(60+l,322+h+t+30,15);
//GGF################TOWER%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//

ellipse(51+l,132+h,340,216,4,15);
ellipse(62+l,131+h,327,216,4,15);
ellipse(72+l,132+h,327,216,2,15);
ellipse(42+l,132+h,327,216,2,15);
ellipse(57+l,107+h,0,170,16,5);
line(40+l,107+h,40+l,140+h);
line(75+l,107+h,75+l,140+h);

line(34+l,107+h,40+l,107+h);
line(75+l,107+h,81+l,107+h);

line(34+l,107+h,28+l,102+h);           //slant
line(81+l,107+h,87+l,102+h);

line(28+l,102+h,34+l,98+h);
line(87+l,102+h,81+l,98+h);

line(34+l,98+h,58+l,95+h);
line(58+l,95+h,81+l,98+h);


ellipse(65+l,92+h,104,190,30,30);

ellipse(50+l,92+h,350,76,30,30);

line(58+l,61+h,58+l,63+h);
circle(58+l,58+h,3);
line(58+l,55+h,58+l,53+h);
circle(58+l,50+h,2);
line(58+l,48+h,58+l,47+h);
circle(58+l,45+h,1);
line(58+l,44+h,58+l,41+h);
setfillstyle(6,15);
floodfill(60+l-2,322+h+t-60,15);

setfillstyle(10,15);
floodfill(60+l-2,322+h+t-30,15);
//||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||//

//GGF################TOWER%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//

ellipse(51+l,132+h,340,216,4,15);
ellipse(62+l,131+h,327,216,4,15);
ellipse(72+l,132+h,327,216,2,15);
ellipse(42+l,132+h,327,216,2,15);
ellipse(57+l,107+h,0,170,16,5);
line(40+l,107+h,40+l,140+h);
line(75+l,107+h,75+l,140+h);

line(34+l,107+h,40+l,107+h);
line(75+l,107+h,81+l,107+h);

line(34+l,107+h,28+l,102+h);           //slant
line(81+l,107+h,87+l,102+h);

line(28+l,102+h,34+l,98+h);
line(87+l,102+h,81+l,98+h);

line(34+l,98+h,58+l,95+h);
line(58+l,95+h,81+l,98+h);


ellipse(65+l,92+h,104,190,30,30);

ellipse(50+l,92+h,350,76,30,30);

line(58+l,61+h,58+l,63+h);
circle(58+l,58+h,3);
line(58+l,55+h,58+l,53+h);
circle(58+l,50+h,2);
line(58+l,48+h,58+l,47+h);
circle(58+l,45+h,1);
line(58+l,44+h,58+l,41+h);


//=================================Ist tower========================//

//+++++++++++++++++++++++++++++++++TAJ mahal++++++++++++++++++++++++//

////setcolor(15);

rectangle(275,290,365,440);     // inner
rectangle(268,283,372,440);      //   //inner
setfillstyle(1,15);
floodfill(274,294,15);
line(280,440,280,350);
//line(283,440,283,350);
ellipse(315,349,130,180,35,40);
ellipse(275,280,290,326,53,40);

line(360,440,360,350);
ellipse(325,349,360,50,35,40);
ellipse(361,280,216,255,53,40);
setfillstyle(9,7);
floodfill(277,386,15);
putpixel(277,386,14);

line(280,360,359,360);
line(280,364,359,364);
setfillstyle(1,15);
floodfill(281,362,15);

rectangle(295+4,370,345-4,440);
rectangle(292+4,367,348-4,440);
setfillstyle(1,15);
floodfill(294+4,369,15);
rectangle(296,378,344,380);
floodfill(301,379,15);


line(302,405,302,440);
line(338,405,338,440);
ellipse(327,405,108,180,25,20);

ellipse(313,405,360,74,25,20);

setfillstyle(7,15);
//putpixel(312,416,11);
//floodfill(312,406,15);
line(329,390,329,440);
line(310,391,310,440);
line(311,402,329,402);
line(311,422,329,422);
line(302,412,310,412);
line(329,412,338,412);

line(302,428,310,428);
line(329,428,338,428);
//setfillstyle(7,15);


 int p=-60;
line(302,405+p,302,440+p-20);
line(338,405+p,338,440+p-20);
ellipse(327,405+p,108,180,25,20);

ellipse(313,405+p,360,74,25,20);
setfillstyle(7,15);
floodfill(311,406,15);
line(329,390+p,329,440+p-20);
line(310,391+p,310,440+p-20);
line(311,402+p,329,402+p);
line(311,422+p-7,329,422+p-7);
line(302,412+p,310,412+p);
line(329,412+p,338,412+p);//??//////////////////////////////////2nd portion/////////////////////


rectangle(245,260,400,440);     // inner
rectangle(230,245,415,440);      //   //inner

rectangle(230,425,275,440);
setfillstyle(1,15);
floodfill(231,426,15);
floodfill(249,426,15);
////setcolor(8);
rectangle(230+135,425,275+140,440);
//setfillstyle(1,15);

floodfill(231+160,426,15);
floodfill(249+159,426,15);////setcolor(15);
line(415,290,415,440);
line(420,245,420,440);

line(415,240,415,205);
line(420,240,420,205);


line(225,245,225,440);     //vertical
line(230,250,230,440);

line(225,240,225,205);     //vertical
line(230,240,230,205);

line(222,240,425,240);
line(222,245,425,245);          //horz

ellipse(222,242.5,90,270,2.5,2.5);
ellipse(425,242.5,270,90,2.5,2.5);

rectangle(231,230,414,239);ellipse(227,206,0,180,9,1);
ellipse(227,204,0,180,9,1);
putpixel(220,204,15);
putpixel(220,205,15);
putpixel(220,206,15);
putpixel(235,204,15);
putpixel(235,205,15);
putpixel(235,206,15);
ellipse(227,203,0,180,6,7);
line(227,195,227,192);
int r=190;

ellipse(227+r,206,0,180,9,1);
ellipse(227+r,204,0,180,9,1);
putpixel(220+r,204,15);
putpixel(220+r,205,15);
putpixel(220+r,206,15);
putpixel(235+r,204,15);
putpixel(235+r,205,15);
putpixel(235+r,206,15);

ellipse(227+r,203,0,180,6,7);
line(227+r,195,227+r,192);

/*

//floodfill(305,424,15);
//floodfill(305,429,15);
//floodfill(325,424,15);
//floodfill(325,421,15);
//floodfill(332,420,15);
//floodfill(332,429,15);
*/

ellipse(315,170,140,210,105,100);
ellipse(330,170,330,40,105,100);

ellipse(292,167,105,140,75,95);
ellipse(353,167,40,75,75,95);

ellipse(323,78,350,190,60,8);
ellipse(323,77,350,190,60,8);


//ellipse(259,24,295,358,58,51);
ellipse(240,24,321,358,78,71);
ellipse(192,40,342,7,128,100);

ellipse(448,30,180,203,128,100);
ellipse(443,5,194,220,128,100);
ellipse(438,-9,203,234,128,100);
ellipse(198,-6,310,340,128,100);

ellipse(319,30,0,360,7,2);

floodfill(320,29,15);
circle(319,24,3);
line(319,20,319,18);
circle(319,14,4);
line(319,9,319,0);
//ellipse(319,4,0,360,2,3);
circle(319,2,1);
line(316,6,322,6);
line(316,6,314,4);
line(322,6,324,4);
//???????????????????????????????????

//////////////////////////////////////////////////////////
//ellipse();
ellipse(321,258,48,130,140,50);
ellipse(321,255,48,130,140,50);

ellipse(321,241,48,130,140,50);
ellipse(321,238,48,130,140,50);
//setfillstyle(6,11);
// line(265,79,277,70);
//////setcolor(4);
 //line(385,81,380,76);

//while(!kbhit())
//{
 delay(300);
setfillstyle(10,15);

floodfill(322,160,15);
setfillstyle(6,15);

floodfill(322,193,15);

//}
//line(319,26,319,480+h);//center///////////////////////////////////////////new////////////////////////////
rectangle(150,283,225,294);

//line(146,294,225,294);
line(150,298,225,298);

line(150,240,150,440);      //pole
line(146,240,146,440);

line(150,299,150,440);      //pole
line(146,299,146,440);


r=-80;
int n=34;

ellipse(227+r,206+n,0,180,9,1);
ellipse(227+r,204+n,0,180,9,1);
putpixel(220+r,204+n,15);
putpixel(220+r,205+n,15);
putpixel(220+r,206+n,15);
putpixel(235+r,204+n,15);
putpixel(235+r,205+n,15);
putpixel(235+r,206+n,15);

ellipse(227+r,203+n,0,180,6,7);
line(227+r,195+n,227+r,192+n);

l=128;
h=150;

ellipse(51+l,132+h-7,340,216,4,15);
ellipse(62+l,131+h-7,327,216,4,15);
ellipse(72+l,132+h-7,327,216,2,15);
ellipse(42+l,132+h-7,327,216,2,15);
ellipse(57+l,107+h,0,170,16,5);
line(40+l,107+h,40+l,140+h-7);
line(75+l,107+h,75+l,140+h-7);

line(34+l,107+h,40+l,107+h);
line(75+l,107+h,81+l,107+h);

line(34+l,107+h,28+l,102+h);           //slant
line(81+l,107+h,87+l,102+h);

line(28+l,102+h,34+l,98+h);
line(87+l,102+h,81+l,98+h);

line(34+l,98+h,58+l,95+h);
line(58+l,95+h,81+l,98+h);


ellipse(65+l,92+h,104,190,30,30);

ellipse(50+l,92+h,350,76,30,30);

line(58+l,61+h,58+l,63+h);
circle(58+l,58+h,3);
line(58+l,55+h,58+l,53+h);
circle(58+l,50+h,2);
line(58+l,48+h,58+l,47+h);
circle(58+l,45+h,1);
line(58+l,44+h,58+l,41+h);


line(100-5,240+15,100-5,440);      //pole
line(96-5,240+15,96-5,440);

r=-134;
 n=49;
ellipse(227+r,206+n,0,180,9,1);
ellipse(227+r,204+n,0,180,9,1);
putpixel(220+r,204+n,15);
putpixel(220+r,205+n,15);
putpixel(220+r,206+n,15);
putpixel(235+r,204+n,15);
putpixel(235+r,205+n,15);
putpixel(235+r,206+n,15);

ellipse(227+r,203+n,0,180,6,7);
line(227+r,195+n,227+r,192+n);


line(146,294,97,302);
line(146,298,97,306);

line(146,283,97,291);


///////////////////////////////////////inner/////////////////

//rectangle(275+k,290,365+k,440);     // inner
//rectangle(268+k,283,372+k,440);      //   //inner

//line(225,367,151,367);
rectangle(155,302,220,364);
rectangle(155,302+70,220,364+75);

int q=-133;
int d=-2;
line(302+q-5,405+d,302+q-5,440+d);
line(338+q+5,405+d,338+q+5,440+d);
ellipse(327+q+5,405+d,108,180,35,30);

ellipse(313+q-5,406+d,360,74,35,30);


d=-77;
line(302+q-5,405+d,302+q-5,440+d);
line(338+q+5,405+d,338+q+5,440+d);
ellipse(327+q,405+d,105,180,30,25);

ellipse(313+q,405+d,360,80,30,25);
putpixel(163,300,11);
setfillstyle(6,15);
floodfill(163,330,15);
floodfill(160,380,15);

line(141,305,141,360);
line(101,310,101,365);
line(141,305,101,310);
line(141,360,101,365);


int x=70;
line(141,305+x,141,440);
line(101,310+x,101,440);
line(141,305+x,101,310+x);q=-200;
line(302+q+4,405+d,302+q+4,440+d);
line(338+q-1,405+d,338+q-1,440+d-2);
ellipse(327+q,405+d,105,180,20,15);
ellipse(313+q+4,405+d,360,80,20,15);

d=1;
line(302+q+4,405+d,302+q+4,440+d-2);
line(338+q-1,405+d,338+q-1,440+d-2);
ellipse(327+q,405+d,105,180,20,15);
ellipse(313+q+4,405+d,360,80,20,15);

rectangle(178,415,197,439);
setfillstyle(7,15);
floodfill(179,416,15);
 rectangle(178,415-75,197,440-76);
setfillstyle(7,15);
floodfill(179,415-75+1,15);

line(130-3,417,130-3,440);
line(113+3,420,113+3,440);

line(113+3,420,130-3,417);
putpixel(114,423,4);
line(113,440,130,440);
floodfill(114+3,423,15);int a=-76;
line(130-3,417+a,130-3,440+a-3);
line(113+3,420+a,113+3,440+a);

line(113+3,420+a,130-3,417+a);
putpixel(114,423,4);
floodfill(114+3,423+a,15);line(10,400+h,615,400+h);//////////////////////////////////////////////right\\\\\\\\\\\


int e=270;
rectangle(150+e,283,226+e,294);
line(146+e+4,294,225+e,294);
line(146+e+4,298,225+e,298);


line(150+e+80,240,150+e+80,440);      //pole
line(146+e+80,240,146+e+80,440);

line(150+e+80,299,150+e+80,440);      //pole
line(146+e+80,299,146+e+80,440);

l=400;
h=+149;
ellipse(51+l,132+h-7,340,216,4,15);
ellipse(62+l,131+h-7,327,216,4,15);
ellipse(72+l,132+h-7,327,216,2,15);
ellipse(42+l,132+h-7,327,216,2,15);
ellipse(57+l,107+h,0,170,16,5);
line(40+l,107+h,40+l,140+h-7);
line(75+l,107+h,75+l,140+h-7);

line(34+l,107+h,40+l,107+h);
line(75+l,107+h,81+l,107+h);

line(34+l,107+h,28+l,102+h);           //slant
line(81+l,107+h,87+l,102+h);

line(28+l,102+h,34+l,98+h);
line(87+l,102+h,81+l,98+h);

line(34+l,98+h,58+l,95+h);
line(58+l,95+h,81+l,98+h);


ellipse(65+l,92+h,104,190,30,30);

ellipse(50+l,92+h,350,76,30,30);

line(58+l,61+h,58+l,63+h);
circle(58+l,58+h,3);
line(58+l,55+h,58+l,53+h);
circle(58+l,50+h,2);
line(58+l,48+h,58+l,47+h);
circle(58+l,45+h,1);
line(58+l,44+h,58+l,41+h);

r=270;
n=n-15;

ellipse(227+r,206+n,0,180,9,1);
ellipse(227+r,204+n,0,180,9,1);
putpixel(220+r,204+n,15);
putpixel(220+r,205+n,15);
putpixel(220+r,206+n,15);
putpixel(235+r,204+n,15);
putpixel(235+r,205+n,15);
putpixel(235+r,206+n,15);

ellipse(227+r,203+n,0,180,6,7);
line(227+r,195+n,227+r,192+n);line(146+e+135,302,97+e+135,294);
line(146+e+135,306,97+e+135,298);

line(146+e+135,291,97+e+135,283);line(100-5+e+190,240+15,100-5+e+190,440);      //pole
line(96-5+e+190,240+15,96-5+e+190,440);

r=325;
n+=15;
ellipse(227+r,206+n,0,180,9,1);
ellipse(227+r,204+n,0,180,9,1);
putpixel(220+r,204+n,15);
putpixel(220+r,205+n,15);
putpixel(220+r,206+n,15);
putpixel(235+r,204+n,15);
putpixel(235+r,205+n,15);
putpixel(235+r,206+n,15);

ellipse(227+r,203+n,0,180,6,7);
line(227+r,195+n,227+r,192+n);


rectangle(155+e,302,220+e,364);
rectangle(155+e,302+70,220+e,364+75);


q=140;
d-=1;
line(302+q-5,405+d,302+q-5,440+d);
line(338+q+5,405+d,338+q+5,440+d);
ellipse(327+q+5,405+d,108,180,35,30);

ellipse(313+q-5,406+d,360,74,35,30);

d=-77;
line(302+q-5,405+d,302+q-5,440+d);
line(338+q+5,405+d,338+q+5,440+d);
ellipse(327+q,405+d,105,180,30,25);

ellipse(313+q,405+d,360,80,30,25);
putpixel(163,300,11);
setfillstyle(6,15);
floodfill(163,330,15);
floodfill(160,380,15);
/////////////////////////////
e=e-15;
line(141+e+150,305+5,141+e+150,360+5);
line(101+e+150,310-5,101+e+150,365-5);
line(101+e+150,305,141+e+150,310);
line(101+e+150,360,141+e+150,365);

int v=75;
line(141+e+150,305+5+v-5,141+e+150,440);
line(101+e+150,310-5+v-5,101+e+150,440);
line(101+e+150,305+v-5,141+e+150,310+v-5);
//line(101+e+150,360+v,141+e+150,365+v);

e=e+18;
rectangle(178+e,415,197+e,439);
setfillstyle(7,15);
floodfill(179+e,416,15);
int f=-75;
rectangle(178+e,415+f,197+e,439+f);
setfillstyle(7,15);
floodfill(179+e,416+f,15);


e+=130;
line(130-3+e,440+a-2,130-3+e,417+a+2);
line(113+3+e,440+a-2,113+3+e,420+a-2);

line(113+3+e,417+a,130-3+e,420+a);
putpixel(114+e,423,4);
floodfill(114+3+e,423+a,15);

a=1;
line(130-3+e,440+a-2,130-3+e,417+a+2);
line(113+3+e,440+a-2,113+3+e,420+a-2);

line(113+3+e,417+a,130-3+e,420+a);
putpixel(114+e,423,4);
line(113+3+e,440,130-3+e,440);
floodfill(114+3+e,423+a,15);


q=204;
line(302+q+4,405+d,302+q+4,440+d-2);
line(338+q-1,405+d,338+q-1,440+d+2);
ellipse(327+q,405+d,105,180,20,15);
ellipse(313+q+4,405+d,360,80,20,15);
q=204;

d=0;
line(302+q+4,405+d,302+q+4,440+d-1);
line(338+q-1,405+d,338+q-1,440+d);
ellipse(327+q,405+d,105,180,20,15);
ellipse(313+q+4,405+d,360,80,20,15);
line(302+q+4,440,302+q+4,440);
setfillstyle(10,15);
floodfill(322,160,15);
setfillstyle(6,15);

floodfill(322,193,15);
///////////////////////////////////////////////walls//////////////
setfillstyle(9,15);
floodfill(110,294,15);
floodfill(210,290,15);
floodfill(430,290,15);
floodfill(520,290,15);
/////////////////////////////////////////////poles
setfillstyle(6,15);
floodfill(93,394,15);
floodfill(148,394,15);
floodfill(227,394,15);
floodfill(417,394,15);
floodfill(498,394,15);
floodfill(553,394,15);


setfillstyle(9,15);
floodfill(185,224,15);
floodfill(465,224,15);
 getch();
return 0;
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ