[Tin học văn phòng đầy đủ] SỬ DỤNG HÀM DỮ LIỆU LOGIC

Share:
Bài trước: BÀI 11 SỬ DỤNG HÀM DỮ LIỆU THỐNG KÊ VÀ THỐNG KÊ CÓ ĐIỀU KIỆN

SỬ DỤNG HÀM DỮ LIỆU LOGIC

Giới thiệu:
Logic là một lập luận cho chúng ta biết một mệnh đề nào đó là đúng nếu những điều kiện nào đó được thỏa mãn. Mệnh đề có hai loại là đúng và sai. Nhiều tình huống và những quá trình mà bạn gặp trong cuộc sống hàng ngày có thể được biễu diễn dƣới dạng mệnh đề, hoặc hàm. Qua bài học này sẽ giới thiệu một cách thật cụ thể về hàm logic.
Mục tiêu:
- Trình bày được cú pháp và công dụng của các hàm And, Or,If
- Sử dụng được các hàm  And, Or,If vào trong các bài tập cụ thể trong thực tế.
- Nghiêm túc và tự giác chấp hành các quy định trong lớp học
- Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, sáng tạo.
- Bảo đảm an toàn và vệ sinh cho người và thiết bị trong phòng máy.

Hàm OR():

     +Công dụng: Hàm trả về giá trị true khi tất cả các đối số trong hàm đều đúng, trả về giá trị false khi chỉ một đối số trong hàm sai.
     +Cú pháp: =AND(logical_1, logical_ 2, …, logical_ n)
-Trong đó: logical_1: là điều kiện 1
logical_2: là điều kiện 1
……………..
logical_n: là điều kiện 1
Hay:
+ Ví dụ:= AND(2>1,5<7)  cho kết quả là True
= AND(3<2,1<4)  cho kết quả là False
tinhoccoban.net - Hàm and trong Excel
Hàm and trong Excel

Hàm OR():

+ Công dụng: Hàm trả về giá trị true khi chỉ cần một đối số trong hàm đúng, trả về giá trị false khi tất cả các đối số trong hàm sai.
+ Cú pháp: =OR(Logical_1, logical_ 2, …, logical_ n)
-Trong đó: Logical_1: là điều kiện 1
Logical_2: là điều kiện 1
……………..
Logical_n: là điều kiện 1
+ Ví dụ:= OR(2>1,5>7)  cho kết quả là True
= OR(3<2,1>4)  cho kết quả là False

Hàm IF():

    +Công dụng: Thực hiện biểu thức đúng (value if True) khi logical-test cho trị true, ngƣợc lại sẽ thực hiện biểu thức sai (value if False) khi logical-test cho trị false.
   +Cú pháp: =IF(logical-test , value_ if_ True, value_ if_ False)
Hay IF ( Điều kiện, giá trị trả về nếu điều kiện đúng, giá trị trả về nếu điều kiện
sai)
    +VD: Tại ô B4 chứa giá trị 4
= IF(B4>3,B4+2,B4+7)  cho kết quả là 6
Cho Bảng tính như sau: Hãy xếp loại học tập dựa vào điểm TB theo quy định
Tính lương cho công ty Đại Thái Bình Dương
Công thức tại ô C2 sẽ là:
=IF(B2>=8.0,”Giỏi”,IF(B2>=7.0,”Khá”,IF(B2>=6.0,”Tbkhá”,IF(B2>=5,”TB”,”Yếu”))).

Câu hỏi, bài tập

- Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:
- Đánh số thứ tự cho cột STT (sử dụng mốc điền).
- Phụ cấp chức vụ được tính dựa vào chức vụ: (Sử dụng hàm IF)
   +GĐ: 500
   +PGĐ: 400
   +TP: 300
   +KT: 250
+Các TRƯỜNG hợp khác: 100.
Lương = Lưong căn bản * Ngày công.
Tạm ứng được tính như sau:
-Nếu (Phụ cấp chức vụ + Lƣơng)*2/3 < 25000 thì
Tạm ứng = (Phụ cấp chức vụ + Lƣơng)*2/3
Ngược lại:
Tạm ứng = 25000
(Làm tròn đến hàng ngàn, sử dụng hàm ROUND)
 - Còn lại = Phụ cấp chức vụ + Lương - Tạm ứng.
Yêu cầu, đánh giá
- Trình bày được cú pháp và công dụng của các hàm And, Or,If
- Sử dụng được chức năng Autofil, định dạng được dữ liệu trong ô
- Áp dụng được các hàm And, Or,If vào trong các bài tập
Bài tiếp theo: BÀI 13 SỬ DỤNG HÀM TÌM KIẾM